Tuokko Erityistarkastus

Erityistarkastus

Konkurssivelallisen erityistarkastus osana tehokasta insolvenssimenettelyä

Konkurssipesän pesänhoitajan tulee huolehtia, että velallisen toiminta ennen konkurssia tarkastetaan riittävässä laajuudessa. Konkurssilain mukaan konkurssipesän velkojat voivat päättää velallisen tilien ja toiminnan erityistarkastuksesta, jos velallisen kirjanpito tai muut seikat antavat siihen aihetta. Mikäli varattomassa konkurssipesässä on syytä epäillä rikosta, merkittävää takaisinsaanti-, vahingonkorvaustai muuta vastuuperustetta, erityistarkastus saatetaan suorittaa konkurssiasiamiehen päätöksellä ja kustannuksella ja/tai pesä voidaan määrätä julkisselvitykseen.

Erityistarkastuksen suorittajan tulee olla toimeksiannon laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävän perehtynyt mm. osakeyhtiölakiin ja muuhun yhteisölainsäädäntöön, konkurssi-, takaisinsaanti- ja vahingonkorvausoikeuteen sekä rikosoikeuteen ainakin velallisen rikosten osalta. Konkurssiasiain neuvottelukunta suosittelee, että tarkastuksissa käytetään KHT- tai HT-tilintarkastajia ja tilintarkastustoimistoja.

Erityis­tarkastusryhmä palvelee pesänhoitajia ja selvittäjiä

Erityistarkastuksen tavoitteena on tuottaa tietoa ensisijaisesti pesänhoitajan ja velkojien päätöksen tekoa varten. Tarkastuksella selvitetään, onko velallinen tai tämän edustaja menetellyt sopimattomasti velkojiaan kohtaan ja onko konkurssipesään palautettavissa tai muuten saatavissa varoja. Tarkastuskertomuksen perusteella pesänhoitajan ja velkojien tulisi pystyä arvioimaan takaisinsaantiperusteita, mahdollisia velallisen rikoksia ja kirjanpitorikoksia sekä osakeyhtiölain varojenjakosäännösten noudattamista luovuttamiseen saakka. Tarkastustarpeen määrittely tarkastukseen ryhdyttäessä sekä siihen tarkastuksen aikana tehdyt mahdolliset muutokset ja lisäykset sovitaan käytännössä pesänhoitajan kanssa. Yksittäisillä velkojilla voi luonnollisesti olla erityisiä huomioita tai toiveita tarkastuksessa selvitettäväksi tulevista seikoista, jotka pesänhoitaja ottaa huomioon määritellessään tarkastustarvetta.

Erityistarkastuksessa on pitkälti kyse pesänhoitajan tekemän selvitystyön jatkamisesta ja syventämisestä. Jotta erityistarkastuksen suorittajalla, jonka tausta ja kokemus muodostuvat useimmiten tavanomaisista tilintarkastuslain mukaisista vuositilintarkastuksista, olisi edellytyksiä onnistua erityistarkastuksen suorittamisessa siihen liittyvien vaativien tavoitteiden mukaisesti, tarkastuksen tekijällä on oltava myös edellä mainitulla tavalla riittävä perehtyneisyys käytännössä lähes koko insolvenssioikeuden alueeseen.

Asiantuntijoiden avulla parempia tuloksia

Kun erityistarkastusta johtava tarkastaja ja tarkastusryhmän kaikki jäsenet ovat insolvenssioikeuteen asianmukaisesti perehtyneitä, mahdollistuu tilanne, jossa erityistarkastuksen suorittaja puhuu niin sanotusti ”samaa kieltä” pesänhoitajana toimivan juristin kanssa erityistarkastuksen kaikissa vaiheissa, mikä todennäköisimmin tietysti johtaa tehokkaimpaan tarkastukseen ja parhaimpaan lopputulokseen pesänhoidon kannalta, välttäen samalla niin sanotut ”harharetket” eli sellaisten seikkojen yksityiskohtaisen selvittämisen ja havainnoinnin, joilla ei lopulta ole merkitystä pesän tai viranomaisten suorittamien jatkotoimien kannalta.

Määrätyllä tavalla erityistarkastuksen suorittajan ja pesänhoitajan välisen yhteistyön tärkein ja merkittävin kohta kiteytyykin juuri siihen, että erityistarkastuskertomuksen sisältö ja myös muoto on sen käyttäjän eli konkurssihallinnon kannalta oikea ja tehokas eli että pesänhoitaja ja velkojat pystyvät sen perusteella arvioimaan paitsi takaisinsaantiperusteita myös mahdollisia velallisen rikoksia ja kirjanpitorikoksia sekä osakeyhtiölain varojenjakoa koskevien ja muiden säännösten (esimerkiksi hallituksen huolellisuusvelvoite) noudattamista. Tämä asia on samalla ehkäpä se eniten keskustelua aiheuttava seikka pesänhoitajien ja erityistarkastuksen suorittajien välillä ja asia, johon on perinteisesti liittynyt nk. odotuskuilua. Parhaimmillaan erityistarkastuskertomus liitteineen on kuitenkin pesänhoitajan näkökulmasta tehokas yhteenveto juuri niistä seikoista, joita pesänhoitaja on erityistarkastuksen muodossa halunnut tarkemmin selvittää, mutta usein myös muista erityistarkastajan löytämistä merkityksellisistä seikoista. Tarkastuskertomukseen sisältyvän yhteenveto-osion ollessa vastaavasti sellainen tiivis ja napakka lista merkityksellisistä seikoista, jonka tekstiä konkurssihallinto voi lähes sellaisenaan hyödyntää jatkotoimenpiteitään eli esimerkiksi takaisinsaantivaatimuksia ja -kanteita sekä haastehakemuksia ja tutkintapyyntöjä varten.

Konkurssipesän palkkahallinto

Konkurssipesän palkkahallinnon menestyksekkään hoitamisen ydinasioita ovat on nopeus ja vahva ammattiosaaminen. Tarjoamme pesänhoitajille avustavana palveluna konkurssipesän kokonaisvaltaisen palkkahallinnon, laadimme kattavan työsuhdesaatavaluettelon, hoidamme palkkaturva-asiat ja varmistamme nopean palkkojen maksatuksen. Konkurssipesien palkkahallinnosta meillä vastaa tiimissämme aina vahvan palkkahallinnon kokemuksen omaava alan asiantuntija, joka pystyy työskentelemään konkurssipesän vaatimalla taidolla pesänhoitajan työtä tukien.

Järjestelmänhallinta on avainasemassa konkurssipesien palkanlaskennassa, jotta pesä voidaan perustaa nopeasti, mutta hallitusti, omana ympäristönään omalle y-tunnukselle. Tämä menettely helpottaa merkittävästi viranomaisilmoittamista, vähentäen manuaalisia työvaihteita myöhemmässä vaiheessa. Visma Netvisor tarjoaa nopean ja tehokkaan järjestelmän konkurssien palkkahallinnolle, jossa yritysympäristön ja pankkiyhteyksien avaaminen käy todella nopeasti.

Asiantuntijoiden avulla parempia tuloksia

  • työsuhdesaatavaluettelon laadinnan
  • apua irtisanomisiin
  • palkkaturvaprosessin hoitamisen
  • kokonaisvaltaisen palkanlaskennan ja maksatuksen
  • palkkalaskelmien toimituksen palkansaajille
  • kattavan raportoinnin konkurssipesänhoitajalle sekä viranomaisille
  • neuvonta- ja konsultointipalvelun
  • laadukkaan sähköisen arkistoinnin
  • laadunvalvonnan
  • selkeän ja läpinäkyvän laskutuksen
Trustmary Reviews

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lue uusimmat julkaisumme

Tilaisuus: Kestävyysraportointi käytännönläheisesti

Tilaisuus: Kestävyysraportointi käytännönläheisesti

Järjestämme syksyllä mielenkiintoisen aamiaistilaisuuden Helsingissä. Tilaisuudessa kestävyysraportoinnin osaajat kertovat kestävyysraportoinnin laadinnasta erityisesti käytännön haasteiden kannalta. Käymme…

Lue lisää

Asiantuntijamme