Yrityksen edunsaajien tiedot kaupparekisteriin

Ilmoita yrityksen edunsaajien tiedot kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä

Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin tiedot tosiasiallisista edunsaajistaan 1.7.2020 mennessä. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies. Edunsaajailmoitus on tehtävä jatkossa aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai perustetaan uusi yritys.

Edunsaajia voi olla yrityksessä yksi tai useampi henkilö tai ei yhtäkään. Osakeyhtiön tai osuuskunnan täytyy tehdä edunsaajailmoitus myös silloin, kun sillä ei ole edunsaajia tai edunsaajat eivät ole yrityksen tiedossa. Laiminlyönnistä voi seurata sakkoja ja muita ongelmia.

Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen ja rekisteröinti perustuvat rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin. Ilmoitus tehdään kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen ja tietojen tulee olla ilmoitettuna 1.7.2020 mennessä. Lokakuun loppuun mennessä PRH:lle oli tehty noin 15 000 edunsaajailmoitusta, vaikka velvollisuus koskee yhteensä noin 300 000 yritystä.

Rahanpesulain mukaan edunsaaja on luonnollinen henkilö, joka omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista tai käyttää yli 25 prosentin äänivaltaa joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta. Usein yrityksillä on vain yhdenlajisia osakkeita. Silloin osuus osakkeista ja äänimäärästä on aina sama. Jos yrityksellä kuitenkin on erilajisia osakkeita, edunsaajia ovat henkilöt, joilla on äänimäärästä yli 25 prosenttia. Luonnollinen henkilö voi käyttää myös muilla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa yrityksessä, esimerkiksi osakassopimuksen perusteella. Vaikkei yhdenkään henkilön omistusosuus tai äänivalta yrityksessä ylittäisi 25%, yrityksen on silti täytettävä ilmoitusvelvollisuutensa ja ilmoitettava PRH:lle ettei yhtään edunsaajaa ole tai ettei heitä ole tunnistettu. Tällöin rahanpesulain mukaisesti tosiasiallisina edunsaajina pidetään yrityksen hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä. Tällöin PRH tekee yrityksen rekisteritietoihin merkinnän: ”Yhteisöllä ei ole tosiasiallista edunsaajaa tai edunsaajaa ei ole pystytty tunnistamaan. Tosiasiallisina edunsaajina pidetään tällöin yhteisön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.”

Useimpien yritysten on tehtävä ilmoitus edunsaajista kaupparekisteriin. Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy aina tehdä edunsaajailmoitus. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön ei yleensä tarvitse tehdä ilmoitusta – yhtiö tekee ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies. Pörssiyhtiö, yksityinen elinkeinoharjoittaja (toiminimi), asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, yhdistys ja säätiö eivät ole ilmoitusvelvollisia. Myöskään uskonnolliset yhdyskunnat ja yhdistykset eivät tee ilmoitusta edunsaajista. Sivuliikkeen ulkomainen elinkeinonharjoittaja huolehtii edunsaajatietojen ilmoittamisesta kotimaansa lainsäädännön mukaan. Sääntelyssä määritellään tiettyjen yhteisöjen osalta tosiasialliset edunsaajat suoraan. Uskonnollisen yhdyskuntien, asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään aina hallitusta. Säätiöiden osalta tosiasiallisina edunsaajina pidetään säätiörekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä ja hallintoneuvoston jäseniä. Yhdistyksen yhdistysrekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä pidetään tosiasiallisina edunsaajina.

Jos ilmoitusvelvollinen yritys ei ilmoita tosiasiallisia edunsaajia määräpäivään mennessä tai jos ilmoitetut tiedot ovat vääriä, lain mukaan vastuuhenkilö voidaan tuomita ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai väärän tai virheellisen tiedon ilmoittamisesta sakkoon tai vankeuteen. Jos yhtiön edunsaajia koskevaa ilmoitusta ei ole tehty määräpäivään 1.7.2020 mennessä, tekee PRH negatiivisen merkinnän yhtiön rekisteritietoihin. PRH lähettää kuitenkin yritykselle kirjeen puutteesta ennen merkinnän tekemistä. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin seurauksena esimerkiksi pankit tai muut luottolaitokset sekä asianajotoimistot voivat kieltäytyä luomasta asiakassuhdetta tai katkaista asiakassuhteen. Em. tahoilla on rahanpesulainsäädännön nojalla ankara velvollisuus tunnistaa asiakkaansa ja tarkistaa edunsaajat.

Ilmoituksen tekeminen ja rekisteröityjen tietojen luovutus

Edunsaajatietojen ilmoittaminen on maksutonta.

Ilmoitus edunsaajista tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa (www.ytj.fi). Myös tietojen muutokset ilmoitetaan YTJ-palvelussa. Ilmoituksen allekirjoittajana toimii sama henkilö kuin yrityksen muissakin kaupparekisteri-ilmoituksissa, esimerkiksi yrityksen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, vastuunalainen yhtiömies tai kaupparekisteri-ilmoittamiseen valtuutettu asiamies. Allekirjoittaja tarvitsee suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin.

Edunsaajista rekisteriin merkitään täydellinen nimi, henkilötunnus, kansalaisuus ja kotikunta. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitään rekisteriin syntymäaika. Ulkomailla asuvista henkilöistä kotikunnan sijasta rekisteriin merkitään kotiosoite. Lisäksi rekisteriin merkitään määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

Tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot eivät ole julkisia. Tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen luovutukseen tarvitaan tietojen pyytäjältä selvitys rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaisesta käyttötarkoituksesta. Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä.

Ilmoitus pitää tehdä sähköisesti, jos yhtiössä on yksikin suomalainen vastuuhenkilö.

Ilmoituksen paperilomakkeella voi tehdä ainoastaan, jos

1) Kenelläkään yrityksen vastuuhenkilöistä ei ole suomalaista henkilötunnusta ja lisäksi henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia (HST-kortti) eikä mahdollisuutta saada niitä.

2) Yritysmuodolle ei voi tehdä lainkaan sähköisiä ilmoituksia YTJ-palvelussa.

3) Avoimen yhtiön yhtiömiehinä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisina yhtiömiehinä on ainoastaan yrityksiä.

Uusien yritysten velvollisuus tehdä edunsaajailmoitus jatkuu heinäkuun 2020 jälkeenkin, kuten myös muiden yritysten velvollisuus ilmoittaa viipymättä edunsaajien muuttuneista tiedoista!

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja