Laskutuspalvelun arvonlisäverosta

Laskutuspalvelun arvonlisäverosta yritysostajan näkökulmasta

Työntekemisen tavat ovat viime aikoina muuttuneet alustatalouden toimintaympäristön yleistyessä, mikä on lisännyt myös työntarjoajia markkinoilla. Alustatalous on mahdollistanut uudenlaisien yrittäjien työn suorittamisen laskutuspalveluyritystä käyttäen. Tällaiset työn suorittajat eli niin sanotut kevytyrittäjät tai itsensä työllistäjät suorittavat työn ja laskuttavat työsuorituksen käyttäen erillistä laskutuspalveluyritystä.

Yritys voi pohtia palvelun ostamista kevytyrittäjältä esimerkiksi silloin, kun liiketoiminnassa syntyy äkillinen tarve lisäresurssille tai tarve on oman toimialan ja osaamisen ulkopuolella olevalle toiminnalle. Yksi vaihtoehto voi silloin olla palvelun ostaminen kevytyrittäjältä.

Kevytyrittäjä ja asiakas sopivat työstä, työn ehdoista ja siitä maksettavasta korvauksesta keskenään, eikä laskutuspalveluyritys ole sopimuksen osapuolena.

Tavallisesti laskutuspalveluyritys laskuttaa omissa nimissään asiakasta kevytyrittäjän suorittamasta työstä, ja tällöin katsotaan, että laskutuspalveluyritys myy loppuasiakkaalle palvelun, jonka työn suorittaja toteuttaa.

On myös mahdollista, että laskutuspalveluyritys huolehtii ainoastaan laskun kirjoittamisesta ja palvelun myyjä on työn suorittaja itse. Asiakas maksaa tällöin toimeksiantosuhteessa tehdystä työstä korvauksen suoraan työn suorittajalle.

Mitä yritysostajan tulee ottaa huomioon ostaessaan työsuorituksen laskutuspalvelua käyttävältä yritykseltä? Miten tällaisessa tilanteessa arvonlisäverovelvoitteet hoidetaan?

Palvelujen laskuttaminen

Kun laskutuspalveluyritys laskuttaa omissa nimissään asiakasta kevytyrittäjän suorittamasta työstä, arvonlisäverotuksessa katsotaan, että laskutuspalveluyritys on työn suorittajan tekemän palvelun tai tuotteen myyjä ja veloittaa arvonlisäveron tilaajalta. Tähän myyntiin sovelletaan normaaleja arvonlisäverotuksen säännöksiä, kuten käännettyä verovelvollisuutta ja alennettuja arvonlisäverokantoja. Laskutuspalveluyritys antaa tällaisissa tilanteissa normaalit laskuvaatimukset sisältävän laskun. Kun laskutuspalveluyritys katsotaan palvelun myyjäksi, ei sillä ole merkitystä, kuuluuko työn suorittaja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Niissä tilanteissa, joissa  työn suorittaja laskuttaa palvelun omissa nimissään mutta käyttää laskun laatimiseen laskutuspalvelua, arvonlisäverotuksen näkökulmasta työsuorituksen myyjä on kevytyrittäjä itse. Työn tilaajan on tällöin tarkistettava, kuuluuko kevytyrittäjä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Työntilaajalla on myös velvollisuus pidättää ennakonpidätys, jos työn suorittajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Voinko vähentää arvonlisäveroa, vaikka kevytyrittäjä ei ole rekisteröity arvonlisäverovelvollisten rekisteriin?

Arvonlisäverotuksessa on pääsääntönä, että verovelvollinen saa vähentää omaan arvonlisäverolliseen myyntiin kohdistuvien hankintojen ostohintojen sisältämät arvonlisäverot. Vaikka työn suorittajan eli nk. kevytyrittäjän toiminta olisikin vähäistä niin, ettei sille kerry liikevaihtoa yli 15 000 euroa tilikaudessa, eikä kevytyrittäjä itse ole hakeutunut arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, on tarkastelussa huomio kiinnitettävä aiemmin mainittuihin seikkoihin laskutuspalveluyrityksen roolista.

Tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittaja ostaa työtä sellaiselta työn suorittajalta, joka laskuttaa työsuorituksensa laskutuspalveluyrityksen kautta katsotaan, että laskutuspalveluyritys myy asiakkaalle palvelun, jonka työn suorittaja toteuttaa. Laskutuspalveluyrityksen myynti on arvonlisäverollinen ja laskutuspalveluyritys tilittää myynneistään arvonlisäveron Verohallinnolle. Palvelun ostajalla on tätä veroa vastaava vähennysoikeus normaalien sääntöjen mukaan.

Laskutuspalveluyritystä käyttämällä ei voida kiertää sitä, että työsuhde muutetaan keinotekoisesti toimeksiantosuhteeksi

Laskutuspalveluyritystä käyttämällä jo olemassa olevaa työsuhdetta ei voi muuttaa toimeksiantosuhteeksi. Työnantajavelvoitteita ei voida näissä tilanteissa siirtää laskutuspalveluyritykselle eikä työn suorittaja voi laskuttaa asiakasta laskutuspalveluyrityksen nimissä. Jos työn suorittajan ja asiakkaan välillä on tosiasiallisesti työsuhde, on asiakkaalla vastuu työsuorituksen työnantajavelvoitteista, eikä niitä voi siirtää laskutuspalveluyritykselle. Työsuhteen tunnusmerkkejä tarkastellaan aina tapauskohtaisesti, mutta yleisesti verotus- ja oikeuskäytännössä työsuhteen tunnusmerkeiksi on esitetty työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeus, työsopimus, työntekeminen työnantajan lukuun ja työntekeminen palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Myynnin ei katsota tapahtuvan liiketoiminnan muodossa silloin, jos siitä saatu vastike on palkkaa, eikä tällöin ostajalla ole oikeutta vähentää arvonlisäveroa, vaikka laskussa olisikin eritelty arvonlisävero.

Palkkana voidaan myös pitää tiettyjä ennakkoperintälaissa eriteltyjä henkilökohtaiseen työhön perustuvia suorituksia, vaikkei maksajan ja saajan välillä olisikaan muodollisesti työsuhdetta. Tällaisina henkilökohtaisina palkkioina pidetään esimerkiksi kokouspalkkiota, henkilökohtaista luento- ja esitelmäpalkkiota, hallintoelimen jäsenyydestä saatua palkkiota sekä toimitusjohtajan palkkiota, eikä näistä johtuvia työnantajavelvoitteita voi siirtää laskutuspalveluyritykselle.

Työnantaja voi kuitenkin tehdä laskutuspalveluyrityksen kanssa toimeksiantosopimuksen, jonka mukaan laskutuspalveluyritys hoitaa työnantajavelvoitteet työnantajan nimissä.

Laskutuspalveluyritysten tarjoamat mahdollisuudet ovat yksi tapa ostaa palveluita esimerkiksi äkillisen resurssitarpeen yllättäessä.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja