Mikä on tase ja mitä se kertoo

Mikä on tase ja mitä se kertoo (pien- ja mikroyrityksen näkökulmasta)

Tilikaudelta laadittava tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Tase on tilinpäätöksen osa, jonka tavoitteena on kuvata yhtiön taloudellista asemaa. Tuloslaskelma kuvaa tuloksen muodostumista tilikauden aikana. Poiketen tuloslaskelmaan, taseen tavoitteena on kuvata yhtiön taloudellinen asema yhtenä päivänä (tilinpäätöspäivänä). Käytännössä taseen avulla pystytään luomaan käsitys siitä, mitä yhtiö omistaa ja miten tämä omaisuus on rahoitettu.  Pien- ja mikroyritykset saavat laatia taseen käyttämällä lyhennettyä tasekaavaa.

Pienyritys on kirjanpitovelvollinen, jolla ylittyy enintään yksi alla esitetyistä rajoista sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella:

Mikroyritys on taas sellainen kirjanpitovelvollinen, jolla ylittyy enintään yksi alla esitetyistä rajoista sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella:

Tase koostuu kahdesta osasta; Vastaavaa- ja vastattavaa-puolesta. Vastaavaa-puolella esitetään yhtiön omaisuus. Vastattavaa-puolen tarkoituksena on kuvata, onko yhtiön omaisuus rahoitettu omalla vai vieraalla pääomalla.

Taseen vastaavaa – Yhtiön omaisuus tilinpäätöspäivänä

Vastaavaa-puoli jakautuu pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin sen mukaan, kuinka pitkään niiden ajatellaan tuottavan tuloa yhtiölle. Pysyvät vastaavat ovat sellaisia yhtiön omaisuuseriä, jotka tuottavat yhtiölle tuloa useampana tilikautena, ja ovat tarkoitettu yhtiön pitkäaikaiseen tai jopa pysyvään omistukseen.  Pysyvissä vastaavissa esitetään yhtiön aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset. Aineettomia hyödykkeitä ovat muun muassa useampana vuonna tuloa tuottavat patentit. Aineellisia hyödykkeitä ovat muassa yhtiön omistuksessa olevat rakennukset ja koneet. 

Vaihtuvat vastaavat ovat sellaista yrityksen omaisuutta, joiden tarkoituksena ei ole olla yhtiön omistuksessa pitkään. Vaihtuviin vastaaviin kuuluu yhtiön vaihto-omaisuus, lyhytaikaset saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat- ja pankkisaamiset.

Taseen vastattavaa – Miten yhtiön omaisuus on rahoitettu?

Vastattavaa-puoli jakautuu omaan pääomaan ja vieraaseen pääomaan. Oma pääoma jakautuu sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Sidottua omaa pääomaa ei voi käyttää voitonjakoon, kun taas tilikauden voitto on toiminnan tuloksena syntynyttä vapaata omaa pääoma, jota voidaan käyttää voitonjakoon.   Osakeyhtiöillä oma pääoma muodostuu yleensä osakepääomasta, edellisten tilikausien voitosta (tappiosta) ja tilikauden voitosta (tappiosta). Lisäksi yhtiön omaan pääomaan voi sisältyä esimerkiksi vapaan oman pääoman rahastoja, kuten Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto.  

Vieraassa pääomassa esitetään yhtiön pitkä- ja lyhytaikaiset velat. Pitkäaikaset velat erääntyvät maksettavaksi yli vuoden kuluttua, kun taas lyhytaikaiset velat erääntyvät maksettavaksi vuoden sisään. Tyypillisiä pitkäaikaisiin velkoihin sisältyviä eriä ovat rahoitusyhtiölainat. Lyhytaikaisia velkoja ovat tyypillisesti muun muassa ostovelat ja siirtovelat sekä pitkäaikaisten pankkilainojen seuraavan tilikauden aikana maksettavat lyhennykset.

Vinkkejä pien- ja mikroyrityksen taseen tulkitsemiseen

  • Taseen vastaavaa- ja vastattavaa-puolet menevät aina tasan eli taseen puolien loppusummat ovat samansuuruiset
  • Negatiivinen oma pääoma voi viitata liiketoiminnan kannattamattomuuteen.
  • Taseen avulla voidaan tehdä päätelmiä yrityksen vakavaraisuudesta tarkastelemalla vieraan pääoman osuutta koko yrityksen pääomasta. Mikäli yrityksellä on paljon velkaa, on toiminnan oltava riittävän kannattavaa, jotta lainoihin liittyvät velvoitteet pystytään hoitamaan ajallaan.
  • Yrityksen maksuvalmiudesta eli kyvystä selvitä maksuistaan ajallaan voidaan tehdä päätelmiä tarkastelemalla rahoitusomaisuuden suhdetta lyhytaikaisiin velkoihin. Käytännössä rahoja ja pankkisaamisia ja kurantteja lyhytaikaisia saamisia tulisi olla taseessa suhteessa lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan riittävästi, jotta lyhytaikaiset velat pystytään maksamaan ajallaan.
  • Osakeyhtiön taseesta voi löytyä pääomalaina. Osakeyhtiönlain mukainen pääomalaina on takasijainen, vakuudeton ja taseeseen erikseen merkittävä laina, joka esitetään pääsääntöisesti vieraassa pääomassa.
  • Eri yhteisömuotojen oman pääoman yhteydessä käytettävä termistö eroaa toisistaan. Esimerkiksi yhdistyksillä ei yleensä ole varsinaista alkupääomaa, vaan oma pääoma muodostuu kertyvistä tilikauden ylijäämistä. Säätiöiden ja yhdistysten edellisten tilikausien yli- tai alijäämistä kertynyttä kertymää kutsutaan edellisten tilikausien ylijäämäksi (alijäämäksi). Joskus edellisten tilikausien ylijäämää voidaan säätiöiden ja yhdistyksien taseissa kutsua ”Toimintapääomaksi”. 
  • Liitetietojen tavoitteena on täydentää tuloslaskelmassa ja taseessa esitettyjä tietoja. Tasetta tulkittaessa kannattaa tarkastaa liitetiedoista, onko siellä annettu tietoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. Esimerkiksi mikäli rahoitusvälineitä tai sijoituskiinteistöjä ei ole arvostettu hankintahintaan tai alhaisempaan käypään arvoon, tästä tulisi olla maininta liitetiedoissa. Lisäksi ulkopuolista sitoumuksista on annettava tiedot tilinpäätöksen liitetiedoissa. Ulkopuolisia sitoumuksia ovat muun muassa vuokravastuut. Liitetiedoissa on myös nähtävissä mahdolliset yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät velat.
Lähteet

Kirjanpitolaki | PMA | Kirjanpitoasetus | Osakeyhtiölaki | Alma Talent. Tunnuslukuopas. Luettu 27.7.2023 | Verohallinto – Osakkeen matemaattinen arvo ja vertailuarvo

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja