mikä tilintarkastuksessa maksaa

Mikä tilintarkastuksessa maksaa?

Sanonta: ”Aika on rahaa” pätee moneen asiaan, niin myös tilintarkastukseen. Yleisesti voidaan todeta, että tilintarkastuksen hinta on riippuvainen yhtiön kokoluokasta ja toiminnan luonteesta. Tämä ei kuitenkaan yksinään päde, sillä joissain tapauksissa kokoluokaltaan samansuuruisten yhtiöiden tilintarkastuksen hinta voi erota hyvin paljon. Toisinaan on vaikea arvioida tarkastuksen hintaa etukäteen, sillä se pohjautuu tilintarkastajan käyttämään aikaan tarkastuksessa. Artikkelissa tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat tilintarkastukseen kuluvaan aikaan ja hintaan.

Tilintarkastus lyhyesti

Tilintarkastuksella pyritään varmistamaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, eikä tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä. Tilintarkastuksessa tarkastetaan yhteisöjen ja säätiöiden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto, sekä varmistetaan, että yritys toimii lainmukaisesti. On hyvä muistaa, että tarkastukset eroavat paljon toisistaan. Tilikauden aikaiset tapahtumat ja niiden luonne, sekä toiminnan volyymi vaikuttavat tilintarkastuksen ajalliseen kestoon.

Aineiston saatavuus

Aineiston täydellisyys, saatavuus ja sen muoto vaikuttavat tilintarkastuksessa käytettävään aikaan ja sitä kautta myös tarkastuksen hintaan. Kirjanpitoaineiston sähköisyysaste on usein merkittävä tekijä tarkastukseen kuluvaa aikaa tarkasteltaessa. Tilintarkastus toteutetaan sähköisten järjestelmien avulla ja kirjanpitoaineiston ollessa sähköisessä muodossa, on aineiston hyödynnettävyys nopeampaa, kuin paperisen aineiston. Poikkeuksia kuitenkin on, sillä esimerkiksi monimutkaiset sähköiset järjestelmät hidastavat aineiston saatavuutta ja hyödynnettävyyttä. Puolestaan selkeästi jäsennelty paperinen aineisto voi olla helpommin ja nopeammin hyödynnettävissä.

Inhimilliset aineistopuutteet ovat hyvin yleisiä tilintarkastuksissa. Tarkastuksen etenemisen kannalta on hyvä huolehtia, että mahdollisimman suuri osa tarpeellisesta aineistosta on tilintarkastajan saatavilla, jotta aineistopyynnöt eivät lisää tilintarkastukseen kuluvaa aikaa. Helpoin tapa varmistua tästä on liittää kaikki tapahtumaan liittyvä aineisto tositteeseen kirjauksen yhteydessä. Tuokon kotisivuilla on ladattavat muistilistat tilintarkastukseen tarvittavista aineistoista. Näiden muistilistojen avulla pääsee hyvin pitkälle ja usein muut mahdolliset tarkastuksessa tarvittavat aineistot ovatkin yksilöllisiä tausta-aineistoja, muun muassa yhtiön toimintaan liittyviä laskelmia.

Kommunikaatio

Kommunikaatio tilintarkastajan, johdon ja kirjanpitäjän välillä on erityisen tärkeää. Nopea ja selkeä reagointi tilintarkastajan esittämiin kysymyksiin nopeuttaa tarkastukseen käytettävää aikaa huomattavasti. Myös ennakoiva ja selkeä aikataulu nopeuttaa tarkastusta, sillä tällöin tilintarkastaja pystyy suunnittelemaan aikataulunsa mahdollisimman tehokkaaksi ja turhia viivästymiä ei synny. Epäselvissä tilanteissa suositellaan suoraan soittoa yhtiön tilintarkastajalle, sillä useimmiten puhelimitse kommunikaatio on suoraviivaisempaa ja nopeampaa. Löydät Tuokon tilintarkastajien puhelinnumerot kotisivuiltamme täältä.

Virheet

Mahdolliset tarkastuksessa ilmenneet olennaiset virheellisyydet lisäävät tarkastukseen kuluvaa aikaa. Tilintarkastaja dokumentoi virheet ja tarkastaa korjatut erät uudelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että virheellisiin eriin käytettävä tarkastusaika lisääntyy. Tilintarkastaja listaa usein kootusti korjattavat virheellisyydet ja informoi ne johdolle ja tilinpäätöksen laatijalle. On tärkeää, että virheellisyydet pyritään korjaamaan kaikki kerralla, jotta turhalta työltä vältytään.

Huomioita, joilla pystytään ennaltaehkäisemään tarkastuksen ajallisia viivästymiä:

  • Sähköisten järjestelmien käyttäjätunnukset ovat toimivat ja valmiina ennen tarkastuksen aloitusta.
  • Kirjanpito ja tilinpäätös ovat valmiina.
  • Tarvittava tausta-aineisto on liitetty osaksi kirjanpitoa ja saatavilla järjestelmästä tai vastaavasti paperinen aineisto sisältää kaiken tarvittavan aineiston.
  • Poikkeuksellisista tapahtumista ja niiden kirjaamisesta voi olla hyvä keskustella tilintarkastajan kanssa jo ennen tilinpäätöksen laatimista tai ainakin varmistaa, että nämä ovat tilintarkastajan tiedossa jo ennen tilintarkastusta.
Edellinen Seuraava

Kirjoittaja