Milloin tilintarkastus on pakollinen

Milloin tilintarkastus on pakollinen?

Yhteisössä ja säätiössä on valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus sen mukaan mitä tilintarkastuslaissa ja muissa laissa säädetään. Säätiölain mukaan säätiössä on toimitettava tilintarkastus. Muiden kuin säätiöiden osalta tilintarkastus tulee suorittaa aina, kun lain vaatimat rajat ylittyvät (alla) tai kun yhteisön säännöissä niin vaaditaan.

Lakimääräiset rajat

Lakimääräisten rajojen ylitys tarkoittaa sitä, että tilintarkastaja tulee valita yhteisöissä, joissa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt kaksi seuraavista:

1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa,

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa, tai

3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Kuitenkin tilintarkastaja on aina valittava yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja, jolla on huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa. Huomattava vaikutusvallalla tarkoitetaan sitä, kun kirjanpitovelvollisella on mahdollisuus vaikuttaa toisen yrityksen taloudellisten ja operatiivisten päätösten tekemiseen, mutta sillä ei ole konsernisuhteelle ominaista määräysvaltaa.

Jos yhteisöllä ei ole lain mukaan velvollisuutta valita tilintarkastajaa, yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai yhteisön säännöissä voidaan määrätä tilintarkastuksen toimittamisesta. Esimerkiksi osakeyhtiöissä tilintarkastus on suoritettava, jos yhtiöjärjestyksessä on määräys valita tilintarkastaja tai käsitellä tilintarkastuskertomus yhtiökokouksessa. Myöskin osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, voivat vaatia tilintarkastusta varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaan on käsiteltävä.

Yhdistyksen on valittava tilintarkastaja tilintarkastuslaissa (yllä) määriteltyjen edellytysten täyttyessä. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden tilintarkastuksen pakollisuudessa on huomioitava ensimmäisenä se, onko yhtiö asunto-osakeyhtiölain vai osakeyhtiölain alainen. Lakimääräiset rajat ja yllä mainitut ovat voimassa näiden yhtiömuotojen osalta, mutta asunto-osakeyhtiössä on valittava tilintarkastaja myös siinä tapauksessa, jos yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on vähintään 30 osakkeenomistajien hallinnassa olevaa huoneistoa.

Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi voidaan valita joko tilintarkastusyhteisö tai yksittäinen HT-, KHT- tai JHT-tilintarkastaja. Jos on valittu yksittäinen tilintarkastaja, tulee valita hänelle myös varatilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön valitsemalla, ei varatilintarkastajaa tarvita. Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen, suurten yhteisöjen ja säätiöiden sekä konsernin emoyhtiöiden tilintarkastukseen liittyy lisäksi muita yhteisöjä tiukempia erityisiä säännöksiä.

Varmennustoimeksiannot

Myös muihin kuin tilikausien tilinpäätösten tarkastuksiin liittyy tilintarkastajan tekemää tarkastusta. Puhutaan muista tilintarkastuksen toimeksiannoista (lakisääteiset ja varmennustoimeksiannot). Lainsäädännön edellyttämiä varmennustoimeksiantoja ovat mm. sulautumiseen ja jakautumiseen liittyvät lausunnot. Muita varmennustoimeksiantoja, jotka eivät perustu lainsäädäntöön vaan pikemminkin erilliseen ohjeistukseen tai muuhun erikseen sovittuun toimeksiantoon, voivat olla mm. avustustilitysten tarkastukset.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja