mitä tilintarkastaja tarkastaa

Mitä tilintarkastaja tarkastaa?

Ensimmäistä kertaa tilintarkastajan valitsevan yhteisön voi olla hyödyllistä selvittää, mitä kaikkea tilintarkastaja haluaa käydä läpi. Tilintarkastuksen sisältö määritellään tilintarkastuslain kolmannessa luvussa. Vastauksena otsikon kysymykseen voisikin tiivistetysti olla, että tilintarkastaja tarkastaa yrityksen hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Edellä mainittujen tarkastamisen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä siitä, että tilinpäätös on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Tilintarkastaja ei käy läpi koko kirjanpitoaineistoa, vaan vain osan siitä. Se, mitä tilintarkastaja tarkastuksessaan käy läpi, riippuu tilintarkastuksessa määritellyistä riskeistä sekä tilinpäätöksen oikean ja riittävän kuvan kannalta olennaiseksi määritellyistä tilinpäätöseristä. Tarkemmat toimenpiteet, joilla tarkastusta tehdään vaihtelevat tilintarkastajan oman harkinnan ja tarkastettavan yrityksen koon sekä yhtiömuodon mukaan. Tässä artikkelissa käymme tiivistetysti läpi sen, mitä tilintarkastus pitää sisällään.

Hallinnon tarkastus

Hallinnon tarkastuksella halutaan varmistaa, että yhteisön hallinto täyttää siltä lain edellyttämät velvoitteet. Esimerkiksi osakeyhtiön hallintoa säätelee osakeyhtiölaki. Hallinnon tarkastuksessa tarkastetaan, etteivät yhteisön hallintoelimet ole toimineet vastoin soveltuvan lain vaatimuksia tai yhtiöjärjestystä. Hallinnon päätöksenteon ja toiminnan tulee olla lainmukaista ja huolellista. Tarkastus kohdistuu yhtiömiehen, hallituksen ja sen puheenjohtajan, toimitusjohtajan sekä muiden vastuuvelvollisten ja toimielinten jäsenten toimintaan. Hallinnon tarkastus on luonteeltaan laillisuustarkastusta.

Käytännössä hallinnon tarkastusta tehdään myös osana kirjanpidon tarkastusta. Kirjanpidon aineistoa tarkastellessa siitä saattaa tulla ilmi erilaisia hallinnon tarkastuksen kannalta tärkeitä asioita, kuten kirjauksia, joiden tekemisestä tulisi olla olemassa relevantin hallintoelimen päätös. Tyypillisesti hallintoa kuitenkin tarkastetaan käymällä läpi yhteisön päätöksenteosta vastaavien hallintoelinten pöytäkirjoja ja niille kirjattuja päätöksiä. Tärkeä osa hallinnon tarkastusta on myös lähipiirin ja tilikaudella tapahtuneiden lähipiiritapahtumien tarkastelu. Tähän liittyen tilintarkastajaa kiinnostaa myös se, miten yritys on tunnistanut oman lähipiirinsä. Muita hallinnon kannalta merkittäviä tarkastuskohteita ovat muun muassa yhtiön taloudellinen tilanne, yrityksen tekemät sopimukset, kaupparekisterin ajantasaisuus ja oikeat tiedot sekä yrityksen johdon palkitseminen.

Hallinnon tarkastus on laaja kokonaisuus, jota on hankala tiiviisti mutta kaikenkattavasti avata. Tarkastuksen painopiste vaihtelee yhtiön muodon, koon ja tilintarkastajan oman harkinnan mukaan. Tarkemmin hallinnon tarkastuksesta voit lukea aikaisemmin julkaisemastamme artikkelista.

Oikein laadittu kirjanpito

Tilinpäätöksen oikeasta ja riittävästä kuvasta kohtuullisen varmuuden saadakseen tulee tilintarkastajan käydä läpi yrityksen kirjanpitoa ja varmistaa, että se on laadittu oikein soveltuvan lainsäädännön mukaan. Tilintarkastaja määrittelee ne kirjanpidon erät, joihin sisältyy olennaisen virheen riski. Näihin eriin kohdistetaan tarkastustoimenpiteitä ja tilinpäätöksen olennaisen oikeellisuuden kannalta epäolennaiset erät rajataan tarkastuksen ulkopuolelle. Tarkastusta tehdään käymällä läpi kirjanpidon tositteita. Usein tilintarkastajalla on pääsy yrityksen kirjanpitojärjestelmään, josta tilintarkastaja saa itse haettua tarvitsemansa tiedot. Tilintarkastaja voi myös tarvittaessa pyytää kirjanpidosta sitä tukevaa muuta aineistoa, kuten laskuja tai sopimuksia. Tilintarkastuksessa hyödynnetään usein myös kolmannelta osapuolelta saatavaa tietoa.

Esimerkiksi saldovahvistuksilla voidaan vahvistaa yrityksen asiakkaalta saamisia tai toimittajalta velkoja.  Yhteisön pankkitilien saldot puolestaan vahvistetaan pankeilta pyydettävillä saldovahvistuksilla. Tilintarkastaja myös vertaa kirjanpidon tilejä edellisen vuoden saldoihin ja pohtii, ovatko muutokset olennaisia ja loogisia. Näillä toimenpiteillä tilintarkastaja ottaa kantaa kirjattujen liiketapahtumien oikeellisuuteen ja tapahtumiseen. Lisäksi tarkastetaan kirjausten kuuluminen suoriteperusteisesti oikealle tilikaudelle ja varmistetaan liiketapahtumien luokittelu oikealle kirjanpidon tilille.

Osana kirjanpidon tarkastusta tarkastetaan myös vaihto-omaisuus, mikäli se on määritetty olennaiseksi eräksi. Tilintarkastajan osallistuminen inventointiin on tavanomainen tarkastustoimenpide vaihto-omaisuuden tarkastukseen. Inventointiin osallistumalla tilintarkastaja todentaa yrityksen vaihto-omaisuuden olemassaolon. Tämä pyritään toteuttamaan mahdollisimman lähellä tilinpäätöspäivää, mutta se voidaan tehdä myös muuna ajankohtana. Tilintarkastaja ei inventoi koko varastoa, vaan valitsee siitä otoksen. Käytännössä tarkastusta tehdään esimerkiksi vertaamalla tarkastukseen valitun varastonimikkeen kappalemäärää varastossa kirjanpidon perustana olevan varastolistan saldoon. Vaihto-omaisuuden osalta halutaan varmistaa myös sen oikea arvostus. Tämän tilintarkastaja pyrkii varmistamaan vertaamalla varastonimikkeen hankintahintaa sen arvoon kirjanpidossa ja arvioimalla, onko varastonimike vielä käyttökelpoinen tai myytävissä ainakin sen kirjanpidossa olevalla arvolla.

Tilintarkastukseen kuuluu myös yrityksen kirjanpidon ja hallinnon prosessien sekä kontrollitoimintojen tarkastusta. Esimerkiksi osakeyhtiöissä sisäisen valvonnan järjestäminen on yhtiön hallituksen vastuulla Osakeyhtiölain 6 luvun 2 § mukaan. Tässä artikkelissa hallinnon tarkastuksen yhteydessä mainittu lähipiiritapahtumien valvonta kuuluu myös suoritettaviin kontrolleihin. Kontrollien ja prosessien tarkastuksella varmistetaan, että prosessit ja väärinkäytöksiä ehkäisevät kontrollit eli sisäinen valvonta ovat asianmukaisesti järjestettyjä ja dokumentoituja.

Kontrollit voivat olla manuaalisia tai automaattisia. Manuaaliset kontrollit ovat ihmisen suorittamia, kun taas automaattikontrollit ovat järjestelmän sisäänrakennettuja automaattisia toimenpiteitä. Lisäksi yhteisön tulisi suorittaa järjestelmiinsä kontrollitoimenpiteitä, joilla muun muassa valvotaan järjestelmien luotettavuutta esimerkiksi hallintaoikeuksia tarkastelemalla. Kontrolleissa erityisesti huomioitavaa on riittävä tehtävien eriyttäminen, eli väärinkäytöksen mahdollistavien työyhdistelmien välttäminen. Tarkastustyössä voidaan hyödyntää keskusteluja prosesseista vastaavien henkilöiden ja johdon kanssa, prosessin eri vaiheiden läpikulkutestejä tositteiden avulla sekä prosessista tunnistettujen kontrollien testausta.

Kun kirjanpidon ja taloushallinnon prosessit ja niitä valvovat kontrollit ovat kunnossa, siirtyy kirjanpidon tieto oikein järjestelmien välillä ja vältetään tahalliset tai tahattomat virheet kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen oikea ja riittävä kuva

Tilintarkastaja tarkastaa tilinpäätöksen osalta, ovatko sen luvut johdettu oikein kirjanpidosta. Lisäksi tilintarkastaja arvioi, onko tilinpäätös laadittu ja esitetty sen lain vaatimalla tavalla, mikä kyseistä yhteisöä koskee. Mikäli tilinpäätökseen sisältyy toimintakertomus tai rahoituslaskelma, käy tilintarkastaja nekin läpi. Tavoitteena on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan sitä käyttäville sidosryhmille.

Varsinaisen tilinpäätösdokumentin tilintarkastaja käy läpi kokonaan. Tilintarkastaja tarkastaa, että sen tiedot ovat oikein kansilehdestä tilinpäätöksen allekirjoittajiin asti. Tuloslaskelmaa ja tasetta tarkastaja vertaa tilintarkastettuun kirjanpitoon ja liitetietojen asianmukaisuus varmistetaan täsmäyttämällä tiedot soveltuvaan taustamateriaaliin. Lisäksi liitetietojen osalta varmistetaan, että ne sisältävät kaikki lain vaatimat tiedot.

Lähteet

Hallinnon tarkastus – Mitä ja miksi? – Tuokko | Mitä tilintarkastus on? – Suomen Tilintarkastajat | PRH – Tilintarkastusvalvonta – Vaihto-omaisuus | Sisäinen valvonta ja tarkastus – Alma Media | Suositus osakeyhtiön hallinnon tarkastamisesta julkaistaan keväällä – Suomen Tilintarkastajat | Tilintarkastukseen valmistautuminen – Suomen Tilintarkastajat | Tilintarkastuslaki 1141/2015 | Tilintarkastusprosessi – Suomen Tilintarkastajat | Tilisanomat.fi | Tilisanomat.fi | Tilisanomat.fi | Tilisanomat.fi | Vaihto-omaisuuden olemassaolon tilintarkastus koronaepidemian aikana – Suomen Tilintarkastajat

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja