Omien osakkeiden hankinta ja lunastus

Omien osakkeiden hankinta ja lunastus, käsittely yhtiöoikeudessa ja tilinpäätöksessä

Omien osakkeiden hankinnalla tarkoitetaan tilannetta, jolloin osakkeenomistaja myy vapaaehtoisesti yhtiölle osakkeita. Lunastuksella taas viitataan tilanteisiin, jolloin osakkeenomistajan on noudatettava yhtiökokouksen päätöstä osakkeiden luovuttamisesta. Hankkiminen tapahtuu siis osakkeenomistajan vapaasta tahdosta, lunastaminen yhtiön päätöksellä.

Osakeyhtiön omien osakkeiden hankintaa ja lunastusta käsitellään Osakeyhtiölain 15 luvussa. Koska laki ei itsessään esitä yksiselitteisesti eroa hankinnan ja lunastuksen välillä, on tulkintaa haettava hallituksen esityksestä. Hallituksen esityksen perusteella lunastamisella tarkoitetaan yhtiön päätöstä, jonka perusteella osakkaan on luovutettava osakkeensa yhtiölle. Lunastaminen voi tapahtua joko vastikkeellisesti tai ilman vastiketta. Hankkiminen on puolestaan osakkeenomistajan myyntipäätökseen perustuva saanto. Joissain tilanteissa yhtiö voi myös olla velvollinen hankkimaan osakkeet, mikäli osakkeenomistaja näin vaatii. Hankintakin on mahdollinen ilman vastiketta, mutta kyseessä on osakkeenomistajan päätäntävallassa oleva saanto, jolloin tämä ei liene yleistä.

Yksityisessä osakeyhtiössä vähintään yhden osakkeen tulee olla muun kuin yhtiön hallussa ja ne ilmoitetaan tasekirjan liitetiedoissa. Hankitut osakkeet voidaan jättää yhtiöön tai ne voidaan mitätöidä hallituksen päätöksellä. Osakkeet on mitätöity, kun ilmoitus mitätöinnistä on rekisteröity. Sekä omien osakkeiden lunastamisesta että hankkimisesta on suoritettava varainsiirtoveroa.

Omien osakkeiden lunastus

Usein osakeyhtiön omien osakkeiden ostaminen tapahtuu yhtiöjärjestykseen kirjatun lunastuslausekkeen perusteella. Lunastuslauseke on määritelty Osakeyhtiölain 3 luvun 7 pykälässä. Lunastuslauseketta voidaan soveltaa ainoastaan tilanteissa, jolloin osake on siirtymässä muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle. Lunastuslausekkeeseen perustuva lunastusoikeus voi olla myös muulla henkilöllä kuin yhtiöllä. Tällöin päätöksen lunastuksesta tekee yksityisessä osakeyhtiössä hallitus. Omien osakkeiden lunastus voi tapahtua myös muulla yhtiöjärjestykseen tuodulla lunastusehdolla (OYL 15 luku 10 pykälä) kuin lunastuslauseke. Tällöin lunastus ei välttämättä perustu saantoon. Yhtiöjärjestyksen lunastusehdon käyttämisestä päättää yksityisessä osakeyhtiössä hallitus.

Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole lunastusehtoa, voi lunastaminen tapahtua ainoastaan yhtiökokouksen päätöksellä. Suunnattu lunastaminen voi tällöin tapahtua ainoastaan kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella. Silloin, kun kyseessä ei ole yhtiöjärjestykseen perustuva lunastus päätöksenteko perustuu osakkeenomistajien päätöksiin. Näin varmistetaan osakeyhtiölain keskeisen periaatteen, yhdenvertaisuusperiaatteen toteutuminen.

Omien osakkeiden hankkiminen

Hankkimisella tarkoitetaan tilanteita, joissa osakkeenomistajat luovuttavat osakkeet vapaaehtoisesti. Uuden osakeyhtiölain myötä yhtiöjärjestyksessä voidaan myös määrätä osakkeiden hankinnasta Osakeyhtiölain 15 luvun 10 pykälän ehdoin. Käytännössä tämä voi tarkoittaa kahta asiaa:

  • yhtiö voi vapaaehtoisesti hankkia omia osakkeita tai
  • yhtiö on velvollinen hankkimaan omia osakkeita (esimerkiksi osakkeiden liikkeeseenlaskun yhteydessä antama takaisinostositoumus)

Samoin kuin lunastuksessa, myös hankinnassa päätöksenteko yhtiöjärjestyksen ehdon noudattamisesta tapahtuu hallituksen toimesta. Tosin on myös mahdollista, että yhtiö on velvollinen hankkimaan omia osakkeitaan yhtiöjärjestyksen nojalla, jolloin hallituksen varsinaista päätöstä yhtiöjärjestyksen noudattamisesta ei tarvita.

Silloin, kun yhtiö hankkii omia osakkeitaan muuten kuin yhtiöjärjestyksen nojalla (päätöksen tekee yhtiökokous). Yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään hankinnasta. Tällainen valtuutus on voimassa korkeintaan 18 kuukautta ja osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Suunnattu hankkiminen tulee tehdä yhtiökokouksen kahden kolmasosan määräenemmistöpäätöksellä ja siihen tulee yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakassopimuksen velvoittavuus

Omistajapohjiltaan laajoissa yhtiöissä rajoitetaan usein yhtiön osakkeiden vaihdantaoikeutta osakassopimuksin. Osakassopimuksella voidaan sopia myös yhtiön etuosto-oikeudesta vaihdantatilanteissa. Tyypillisesti tämä tarkoittaa tilannetta, jolloin yhtiön omistuspohja muuttuisi. Osakassopimuksen mukaisen lunastuksen tai hankinnan tilanteessa asia tulee kuitenkin käsitellä osakeyhtiölain yleistä omien osakkeiden hankintaa ja lunastusta koskevien säännösten, eli osakeyhtiölain 15 luvun 5. ja 6. pykälän mukaisesti. Osakassopimuksen vastainen omien osakkeiden hankinta tai lunastus tai näiden tekemättä jättäminen silloin, kun osakeyhtiölain säännöksiä on noudatettu, lienee sopimusoikeudellinen rikkomus, joka on yleisesti sanktioitu itse osakasasopimuksessa.

Omien osakkeiden lunastamisen ja hankinnan rahoitus

Omien osakkeiden hankinta ja lunastaminen rinnastetaan varojenjakoon: onhan kyseessä varojen siirtoa joko kaikille osakkeenomistajille tai suunnatusti.  Omien osakkeiden hankinnassa ja lunastuksessa tuleekin siten noudattaa osakeyhtiölain 13 luvun säännöksiä varojenjaosta. Käytännössä tämä tarkoittaa jaon perustumista viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen sekä yhtiön maksukykyisyyden varmistamista myös varojenjaon jälkeen. Toisin sanoen omien osakkeiden hankinta tai lunastus tapahtuu yleensä samoin edellytyksin kuin osingonjako.

Yhtiö voi hankkia omia osakkeitaan vapaan oman pääoman lisäksi sidotulla omalla pääomalla. Jos yhtiö käyttää omien osakkeiden lunastukseen tai hankintaan sidottua omaa pääomaa, on noudatettava osakeyhtiölain 14 luvun osakepääoman alentamista koskevaa velkojiensuojamenettelyä.

Osakeyhtiölain vastaiset hankinnat ja lunastukset

Jos Yhtiön tekemiä omien osakkeiden lunastuksia tai hankintoja ei ole päätetty Osakeyhtiölain 15 luvun mukaisesti tai varojenjako ei ole tapahtunut noudattaen 13 tai 14 luvun säännöksiä, tulee hankitut tai lunastetut osakkeet luovuttaa viimeistään vuoden kuluttua saannosta. Jos osakkeita ei luovuteta vuoden määräajassa, tulee ne mitätöidä.

Jos hankinta ja lunastus ei ole tapahtunut 13 luvun tai 14 luvun mukaisesti omasta pääomasta, tulee sovellettavaksi myös osakeyhtiölain säännökset laittomasta varojenjaosta. Vastoin osakeyhtiölain tai yhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä yhtiöstä saadut varat tulisi palauttaa, jos varojen saaja tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää jakamisen tapahtuneen osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisesti.

Omien osakkeiden esittäminen tilinpäätöksessä

Omien osakkeiden hankintoja ja lunastuksia koskevina liitetietona on pien- ja mikroyritysten tilinpäätöstietoja koskevan asetuksen mukaan esitettävä :

  • tilikauden aikana tehtyjen omien osakkeiden tai osakkeita vastaavien oman pääoman ehtoisten osuuksien hankintojen perusteet;
  • tilikauden aikana hankittujen tai luovutettujen omien osakkeiden tai osuuksien lukumäärä ja nimellisarvo tai, jos nimellisarvoa ei ole, kirjanpidollinen vasta-arvo sekä suhteellinen osuus, jota omat osakkeet tai osuudet edustavat merkitystä omasta pääomasta;
  • vastikkeellisissa hankinnoissa tai luovutuksissa omista osakkeista tai osuuksista suoritettu vastike; sekä
  • yrityksen hankkimien ja sen hallussa olevien kaikkien omien osakkeiden tai osuuksien lukumäärä ja nimellisarvo tai, jos nimellisarvoa ei ole, kirjanpidollinen vasta-arvo sekä suhteellinen osuus, jota omat osakkeet tai osuudet edustavat merkitystä pääomasta.

Kuten aiemmin jo todettiin, omien osakkeiden hankkimisessa ja lunastamisessa on kysymys yhtiön varojen jakamisesta. Omista osakkeista maksettu hankintameno vähennetään vapaasta omasta pääomasta, yleensä edellisten tilikausien voittovaroista. Omien osakkeiden hankinnasta ja lunastuksesta tulee maksaa varainsiirtoveroa. Vero kirjataan osakkeen hankintamenoon.

Kun omat osakkeet myöhemmin myydään, myyntitulo kirjataan osakkeiden oston yhteydessä vähennettyyn määrään saakka samaan oman pääoman erään. Tällöin mahdollinen myyntitappio jää rasittamaan omaa pääomaa. Omien osakkeiden myynnistä saatu voitto tulisi kirjata sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Mikäli omien osakkeiden hankinta tai lunastus tapahtuu sidotulla omalla pääomalla, tulisi myyntituotto kirjattavaksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja

Terhi Latvala

KHT, Partner, Toimitusjohtajan sijainen, Hallituksen jäsen
+358 40 186 6628