Osakassopimus

Osakassopimuksella turvaa yritystoiminnan jatkumiselle

Yrityksen toiminnan laajentuessa ja osakasmäärän kasvaessa osakassopimuksen merkitys kasvaa. Asiantuntijamme auttavat hyvän osakassopimuksen laadinnassa.

Miksi osakassopimus kannattaa laatia?

Ammattitaitoisesti laadittu osakassopimus selkeyttää yrityksen toiminnan pelisääntöjä. Osakassopimuksella voidaan sopia yrityksen ja osakkaiden toiminnan kannalta tärkeistä kysymyksistä. Ilman osakassopimusta yrityksen toiminnan päätöksentekoa sääntelee osakeyhtiölaki. Osakeyhtiölaki saattaa useissa tilanteissa asettaa osakkaat perusteettomasti eriarvoiseen asemaan. Osakassopimuksella voidaan sopia monista yritystoiminnan keskeisistä päätöksentekoon vaikuttavista asioista eri tavalla kuin, mitä osakeyhtiölaissa on säädetty.

 • Osakassopimuksessa sovitaan tyypillisesti seuraavista asioista:
 • Yrityksen rahoitus
 • Kuka valitaan yrityksen toimitusjohtajaksi ja ketkä ovat yrityksen hallituksen jäseniä
 • Päätöksenteko yhtiökokouksessa ja hallituksessa
 • Kuka päättää investoinneista
 • Yrityksen osingonjakopolitiikka
 • Yrityksen osakkeiden myynti ja ketkä ovat velvollisia ja oikeutettuja myymään osakkeensa
 • Yrityksen toiminnan laajentuminen uusille toimialoille
 • Osakepääoman korottaminen ja alentaminen
 • Yhtiön sulautumisesta tai jakautumisesta päättäminen
 • Yhtiön selvitystilaan asettaminen ja purkaminen
 • Hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan ja työntekijöiden palkkaus- kannustinpalkkio- ja eläke-ehdot
 • Yhtiön harjoittaman liiketoiminnan olennainen muuttaminen
 • Liiketoimintasuunnitelman muuttaminen ja liiketoimintasuunnitelmasta olennaisesti poikkeava päätös

Mikä on osakassopimus?

Osakassopimus on yrityksen osakkaiden kirjallisesti laatima sopimus, joka sitoo osakkaita. Sopimus voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Sopimuksessa voivat olla mukana kaikki yrityksen osakkaat tai vain osa osakkaista.

Osakassopimuksen laatiminen aloitetaan yleensä tutustumalla yrityksen toimintaan ja haastattelemalla yrityksen osakkaita.

Ilman asianmukaisesti laadittua osakassopimusta yrityksen toiminta saattaa merkittävästi vaikeutua, jos osakkaat eivät pääse keskenään sopimukseen yrityksen toiminnan kannalta keskeisesti asioista.

Suositeltavaa on, että osakassopimus laaditaan ennen kuin yhtiö on perustettu. Yhtiön uudet osakkaat on syytä ottaa mukaan osakassopimukseen. Osakassopimuksessa sovitaankin usein sopimussakosta, jos osakas ei suostu noudattamaan sopimuksen ehtoja. Osakassopimuksen ehdoissa voidaan poiketa useissa kohdin osakeyhtiölain ei-pakottavista säännöstä.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja