perhevapaauudistus

Perhevapaauudistus 1.8.2022 alkaen

Uudistukset työntekijälle

Perhevapaauudistus astui voimaan elokuun alussa. Uudistuksessa on pyritty ottamaan huomioon tasa-arvoisesti kaikki tilanteet. Uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Jos laskettu aika on 4.9.2022, perhe saa vanhempainpäivärahoja 1.8.2022 lähtien, jolloin uusi laki astuu voimaan. Jos perhe on alkanut saada vanhempainpäivärahoja aiemmin, niitä ei voi 1.8.2022 muuttaa uuden lain mukaisiksi. Adoptiotilanteessa uusia perhevapaita voi pitää perheissä, joissa lapsi on otettu hoitoon aikaisintaan 31.7.2022. Tällöin vanhempainrahaa aletaan maksaa 1.8.2022.

Uudistuksen tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat sekä sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät. Uudessa mallissa on enemmän valinnanvapautta ja joustoa vapaiden pitämiseen.

Uudistus ennen ja jälkeen

Vanhempainvapaa

Vanhempainvapaa on yhteensä 320 arkipäivää (sairasvakuutuslain mukaiset arkipäivät ovat maanantai – lauantai -ajanjaksoja, arkipyhiä ei huomioida). Vanhempainvapaa jaetaan molemmille lapsen huoltajille tasan ja kumpikin voi pitää vapaata 160 arkipäivää. Halutessaan huoltaja voi luovuttaa enintään 63 päivää omasta vanhempainvapaastaan puolisolleen tai toiselle huoltajalle, tai tämän puolisolle, tai muulle huoltajalle. Vapaata voi siirtää myös saman talouden aikuiselle, vaikka hän ei olisikaan lapsen huoltaja. Yksinhuoltajalla on oikeus pitää yksin koko vanhempainvapaa eli yhteensä 320 arkipäivää. Halutessaan yksinhuoltaja voi luovuttaa 126 päivää jollekin toiselle henkilölle. Monikkoperheille tulee oikeus 84 lisäpäivään yhtä useampaa lasta kohden, nämä päivät huoltajat voivat jakaa haluamallaan tavalla.

Raskausvapaa

Jatkossa äitiysvapaan nimi muuttuu raskausvapaaksi, jonka pituus on enintään 40 arkipäivää. Isyysvapaan käsite poistuu kokonaan. Näiden lisäksi äitiys- ja isyyspäivärahat poistuvat ja ne korvataan vanhempainpäivärahalla.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia raskausvapaan alkamisen myöhentämisestä siten, että se alkaa viimeistään 14 päivää ennen laskettua aikaa. Aikaisintaan raskausvapaa voi alkaa 30 päivää ennen laskettua aikaa.

Kertyykö raskaus- ja vanhempainvapaalta vuosilomaa?

Raskaus-​​ ja vanhempainvapaalta kertyy vuosilomaa yhtä synnytyskertaa tai adoptiota kohden enintään 160 arkipäivän ajalta, samoin toisen huoltajan osalta 160 päivältä, mikäli vanhempainvapaaoikeutta on kumpikin pitänyt enimmäismäärän.

Milloin ilmoitetaan työnantajalle raskaus- ja vanhempainvapaasta?

Raskaus- ja vanhempainvapaasta ilmoitetaan viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan aiottua alkua. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, niin ilmoitus tehdään viimeistään kuukautta ennen vapaan alkua.

Omaishoitovapaa

Työsopimuslakiin tulee muutos, joka antaa työntekijälle oikeuden palkattomaan omaishoitovapaaseen, joka on enintään viisi päivää kalenterivuodessa. Omaishoitovapaa on tarkoitettu henkilökohtaisen avun tai tuen tarjoamiseksi omaiselle tai muulle työntekijän kanssa samassa taloudessa asuvalle läheiselle, joka tarvitsee työntekijän välitöntä läsnäoloa edellyttävää merkittävää avustamista tai tukea toimintakykyä huomattavasti alentaneen vakavan sairauden tai vakavan vamman vuoksi, myös saattohoitoon osallistuminen. Työntekijän on ilmoitettava omaishoitovapaasta työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä luotettava selvitys poissaolon perusteesta. Omaishoitovapaan ajalta ei saa Kelasta korvausta. Vapaa kuitenkin kerryttää vuosilomaa.

Vanhempainpäiväraha

Huomioithan, että vanhempainpäivärahan saaminen edellyttää lapsen hoitamista ja työstä poissaoloa. Kelasta voi hakea vanhempainpäivärahaa jopa yksittäisinä päivinä. Huoltaja, joka tekee osa-aikatyötä (päivittäinen työaika enintään 5 tuntia päivässä), voi hakea osittaista päivärahaa.

Vanhempainpäivärahakauden voi käyttää yhtäjaksoisesti tai haluaminaan jaksoina tai yksittäisinä päivinä siihen asti, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta tai adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut kaksi vuotta. Enintään 18 päivärahapäivää voidaan pitää yhtä aikaa toisen vanhemman kanssa.

Työsopimuslaissa edellytetään, että työntekijä pitää vanhempainvapaansa enintään neljässä jaksossa, jotka ovat vähintään 12 arkipäivän pituisia.

Työnantajan haettavissa olevat korvaukset

Perhevapaakorvaus

Työnantaja voi hakea perhevapaakorvausta kustannuksista, jotka aiheutuvat naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta. Huomioithan, että yrittäjä ei saa korvausta omasta vanhemmuudestaan aiheutuvista kustannuksistaan. Perhevapaakorvauksen määrä on 2 500 euroa (kertakorvaus). Korvaus on haettava kahden vuoden kuluessa korvaukseen oikeuttavan raskausrahakauden tai adoptiovanhemman vanhempainrahajakson alkamisesta. Perhevapaakorvaus voidaan myöntää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Työntekijä on saanut Kelasta raskausrahaa, äitiysrahaa tai adoptiovanhemman vanhempainrahaa.
  • Työnantaja on maksanut raskausvapaan, äitiysvapaan tai adoptiovanhemman vanhempainvapaan ajalta vähintään 1 kuukauden ajan palkkaa, joka perustuu työ- tai virkaehtosopimukseen tai työsopimukseen.
  • Työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen raskausvapaan, äitiysvapaan tai adoptiovanhemman vanhempainvapaan alkamista ja perustuu vähintään 1 vuodeksi tehtyyn työsopimukseen.
  • Työntekijän työaika on ennen raskausvapaan, äitiysvapaan tai adoptiovanhemman vanhempainvapaan alkamista vähintään 80 % alan kokoaikaisesta säännöllisestä työajasta

Perhevapaakorvausta voi hakea myös työnantaja, joka maksaa työntekijälle palkan ja vanhempainpäivärahan erotuksen.

Vuoden mittainen työsuhde voi täyttyä myös useammasta määräaikaisesta työsuhteesta, jos ne jatkuvat samalla työnantajalla yhtäjaksoisesti vähintään vuoden.

Työaikaedellytys (80 % alan kokoaikaisesta säännöllisestä työajasta) täyttyy myös silloin, kun työntekijä on ennen raskausvapaan, äitiysvapaan tai adoptiovanhemman vanhempainvapaan alkamista kokoaikaisesta työ- tai virkasuhteestaan tilapäisellä vapaalla (esim. hoitovapaa, osittaisen hoitovapaa, opintovapaa, osasairauspäiväraha tai osakuntoutusraha).

Vuosilomakustannuskorvaus

Työnantaja, joka on velvollinen maksamaan työntekijälle lomapalkkaa tai lomakorvausta äitiys-, isyys-, erityisäitiys- tai vanhempainvapaan perusteella kertyneestä vuosilomasta, voi saada Kelasta vuosilomakustannuskorvausta. Vuosilomakustannuskorvaus pitää hakea 6 kuukauden kuluessa vanhempainpäivärahakauden päättymisestä. Korvauksen voi hakea etukäteen, jos vuosilomapalkan ja -korvauksen määrä on arvioitavissa. Kela käsittelee kuitenkin hakemuksen vasta, kun vanhempainpäivärahaa on maksettu 156 arkipäivää tai haettu yksittäinen vanhempainpäivärahajakso on maksettu. Voit käyttää lakisääteisen vuosiloman 156 arkipäivän laskemisessa vanhempainpäivärahakauden laskuria. Tarkemmat ohjeet löytyvät Kelan sivuilta.

Mietityttääkö perhevapaauudistus? Olemme mielellämme apunanne erilaisten käytäntöjen pohdinnassa.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja