Rahanpesulaki

Rahanpesulaki ja sen edellytykset asiakkaillemme

Rahanpesulaki (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä) on keskeinen osa Suomen lainsäädäntöä, joka velvoittaa yritykset ja organisaatiot toimimaan aktiivisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Tämä laki koskee erityisesti meitä, jotka käsittelevät asiakasyritystensä taloustietoja ja rahavirtoja.

Mikä on Rahanpesulaki?

Rahanpesulaki, viralliselta nimeltään Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017), on säädös, joka edellyttää erityisiä toimia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Lain tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista ja selvittämistä sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia.

Ilmoitusvelvollisilla tarkoitetaan sellaisia toimijoita, jotka voivat toiminnassaan tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin. Ilmoitusvelvollisia ovat muun muassa pankit, kirjanpitäjät ja tilintarkastajat.

Tuokon velvoitteet

Me Tuokolla olemme lain mukaan velvoitettuja noudattamaan useita vaatimuksia rahanpesun estämiseksi. Näitä velvoitteita ovat muun muassa:

  1. Tunne asiakkaasi (KYC) -periaate: Meidän on tunnistettava ja tunnettava asiakkaamme ennen palveluiden tarjoamista. Tämä sisältää asiakkaan henkilöllisyyden varmistamisen sekä asiakkaan toiminnan ja omistusrakenteen tuntemisen. Tähän apuna käytämme DOKS-työkalua. Lähetämme aina uusille asiakkaillemme tietopyynnön, jossa kysytään rahanpesulain kannalta tärkeitä kysymyksiä. Tämän jälkeen asiakkaalle lähetetään tunnistautumispyyntö, jossa asiakas tunnistautuu esimerkiksi pankkitunnuksilla.
  • Riskiperusteinen arviointi: Meidän on myös luotava riskiarviointi asiakkaistamme ja heidän liiketoimistaan. Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa asiakkaan toimiala, maantieteellinen sijainti ja liiketoiminnan laajuus. Riskinarvioinnin perusteella päätetään, millaisia toimenpiteitä tarvitaan rahanpesun estämiseksi.
  • Asiakkaiden jatkuva seuranta: Meidän on seurattava jatkuvasti asiakkaidemme toimintaa ja varmistettava, että liiketoimet ovat linjassa asiakkaan ilmoittaman toiminnan kanssa. Epäilyttävät toimet tulee raportoida rahanpesun selvittelykeskukselle.

Epäilyttävällä liiketoimella viitataan asiakkaan suorittamiin transaktioihin, jotka poikkeavat asiakkaan normaalista liiketoimintakäyttäytymisestä siten, että niiden todellista päämäärää tai syytä ei ole pystytty määrittämään. Tämä kattaa myös ne asiakkaan toimet, jotka tutkimuksista huolimatta jatkuvat epätavanomaisina ilman selkeää tai hyväksyttävää syytä.

  • Ilmoitusvelvollisuus: Mikäli havaitsemme epäilyttäviä liiketoimia, on meidän tehtävä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle. Ilmoitusvelvollisuus on keskeinen osa rahanpesulain noudattamista. Ilmoitus tulisi tehdä matalalla kynnyksellä ja viipymättä
  • Koulutus ja ohjeistus: Meidän tulee huolehtia, että henkilökuntamme saa riittävästi koulutuksesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Lisäksi meidän tulee laatia sisäisiä ohjeita ja toimintamalleja, joilla varmistetaan lain noudattaminen.

Rahanpesulain velvoitteiden laiminlyönnistä voi seurata merkittäviä seuraamuksia. Näihin voi kuulua esimerkiksi hallinnollisia sanktioita, kuten huomautuksia tai sakkoja. Vakavissa tapauksissa laiminlyönti voi johtaa jopa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Yhteenveto

Rahanpesulaki asettaa meille merkittäviä velvoitteita, joiden tarkoituksena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Meidän on tunnistettava asiakkaamme, tehtävä riskiarviointeja, seurattava jatkuvasti asiakkaidemme toimintaa ja raportoitava epäilyttävät liiketoimet. Näiden velvoitteiden noudattaminen on olennaista paitsi lain mukaisesti toimimisen, myös talousjärjestelmän turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.

Tuokon rooli tässä prosessissa on keskeinen, ja siksi on tärkeää, että kaikki työntekijät ovat tietoisia rahanpesulain vaatimuksista ja osaavat toimia niiden mukaisesti. Näin voimme yhdessä varmistaa, että talousjärjestelmämme pysyy puhtaana rikollisesta toiminnasta ja että asiakkaidemme liiketoiminta on läpinäkyvää ja luotettavaa.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja