Polttoainetuki

Tärkeä muistutus kuljetus- ja työkoneyrityksille

Polttoainetuen hakuaika päättyy 30.11.2022, hakemus tehdään Valtiokonttorin sähköisessä palvelussa. Polttoainetuki koostuu kuljetusyrityksille maksettavasta kuljetustuesta ja työkoneyrityksille maksettavasta polttoöljytuesta.

Kuljetusyritykset

Tuen myöntämisen edellytyksenä on y-tunnus ja 1.2.2022 voimassa oleva liikennelupa, taksilupa tai taksiliikennelupa. Tukea voi saada myös yritys, joka oli tukikauden ensimmäisenä päivänä rekisteröitynyt tavaraliikenteen harjoittajaksi kevyellä kalustolla. Lisäksi yrityksellä on 1.2.2022 pitänyt olla hallinnassaan liikennekäytössä ollut ajoneuvo, joka on merkitty liikenneasioiden rekisteriin ja jonka käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu luvanvarainen käyttö.

Tukea voidaan saada sekä polttoaineen että sähköenergian arvonlisäverottomista kustannuksista, ei kuitenkaan sähkön siirtohinnasta eikä sähköverosta eikä AdBluen hankinnasta.

Työkoneyritykset

Tuen myöntämisen edellytyksenä on y-tunnus ja että yrityksellä on 1.2.-30.4.2022 ollut käytössään kevyttä polttoöljyä käyttävä työkone tai työkoneita. Työkoneen tulee olla ajettava tai siirrettävä, käsikäyttöisille työkoneille tukea ei voida myöntää.

Korvaus ei koske työkoneiden siirrossa syntynyttä kustannusta muulla kuin traktorilla, polttoöljyn lämmityskäyttöä eikä työkoneiden käyttöä maatalouden alkutuotannossa, kalataloudessa tai vesiviljelyalan yritystoiminnassa.

Tuen määrä

Tukea saa 5 % helmi-huhtikuussa 2022 ostetun polttoaineen arvonlisäverottomasta ostohinnasta.

Oston kohdistuminen tukikaudelle määräytyy kirjanpitolain suoriteperusteen mukaisesti; tosin sen voi halutessaan kohdistaa myös tilausajankohdan mukaan, mutta kohdistamisen tulee olla sama kaikkien polttoainekulujen osalta. Kyseisiä polttoaineita ei tarvitse olla käytetty hakemusjakson aikana.

Hakemukseen ei tarvitse liittää ostotositteita, mutta Valtiokonttori saattaa pyytää tositteita ennen hakemuksen hyväksymistä.

Tukihakemusten käsittely ja tuen maksaminen

Käsittely ja maksaminen on nopeaa. Tukea on voinut hakea 1.11.2022 alkaen ja jo nyt tulia on maksettu yli 17 miljoonaa euroa.

Milloin tukea ei voi saada

  1. Yritys on ollut 31.12.2021 EU:n määritelmän mukaisissa taloudellisissa vaikeuksissa.*
  2. Yritys ei ole merkittynä ennakkoperintärekisteriin
  3. Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden
  4. Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja
  5. Yrityksellä on maksettavia veroja perittävänä ulosotossa
  6. Yritys on asetettu konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai näitä koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa
  7. Yritys tai yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävä omistaja on EU:n pakotelistalla
Edellinen Seuraava