Yrityksille tarjotut tukitoimet

Yrityksille tarjotut tukitoimet koronavirusepidemiassa

Yrityksen ennakkoverot

Ennakkoveron määrä perustuu arvioon yrityksen verotettavasta tuloksesta. Jos tulot tai kulut eivät vastaa arviota, ennakkoveroa on suositeltavaa muuttaa pikimmiten.

Ennakkoverojen määrän tarkistamisen ja muutoshakemuksen voi tehdä OmaVerossa (vero.fi/omavero). Ennakkoveroja voidaan poikkeuksellisesti alentaa hakemuksen perusteella ilman välitilinpäätöstä tai muuta kirjallista selvitystä.

OmaVerossa voi hakea muutosta myös ennakkoveron eräkuukausiin.

Verojen maksujärjestelyt

Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen Verohallinto helpottaa toistaiseksi maksujärjestelyn ehtoja. Helpotetussa maksujärjestelyssä olevia veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla. Lisäksi Valtionvarainministeriö valmistelee lakimuutosta tilapäisestä viivästyskoron alentamisesta 4 prosenttiin  (normaalisti 7 prosenttia) maksujärjestelyssä olevien verojen osalta.

Jos yrityksellä on vaikeuksia maksaa veroja koronavirustilanteen takia, helpotettua maksujärjestelyä voi hakea 25.3.-31.8.2020 välisenä aikana OmaVerossa (vero.fi/omavero) tai soittamalla palvelunumeroon 029 497 028.

Valmisteilla olevan lakimuutoksen mukaista alennettua 4 prosentin viivästyskorkoa sovellettaisiin takautuvasti 1.3.2020 jälkeen erääntyneisiin maksujärjestelyn veroihin. Lisäksi muutos olisi tarkoitettu määräaikaiseksi koskien veroja, jotka erääntyvät viimeistään 31.8.2020.

Verohallinto käsittelee aikaisintaan 25.3.2020 saapuneet maksujärjestelypyynnöt, kun lainmuutos alennetusta viivästyskorosta tulee voimaan. Lainmuutoksen odotetaan tulevan voimaan huhtikuun lopussa ja Verohallinto arvioi pyyntöjen käsittelyajaksi 1-2 viikkoa lain voimaantulosta. On kuitenkin hyvä muistaa, että koronavirustilanteen vuoksi pyyntöjen määrä todennäköisesti kasvaa, jolloin käsittelyajat pitenevät.

Jos yrityksellä on voimassa oleva maksujärjestely ja koronavirustilanteesta johtuvia maksuvaikeuksia, uuden maksujärjestelypyynnön voi tehdä OmaVerossa. Uuden maksujärjestelypyynnön myötä yritys voi saada helpotetun maksujärjestelyn.

Helpotetun maksujärjestelyn voi saada, mikäli pyyntö täyttää järjestelyyn vaaditut ehdot.

Maksujärjestelyyn pääsee, jos

  • yrityksellä ei ole veroja ulosotossa
  • yritys on antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset.

Aikaisemmin rauennut maksujärjestely voi estää uuden järjestelyn saamisen.

Helpotetussa maksujärjestelyssä verojen ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.

Päätöksiä helpotetuista maksujärjestelypyynnöistä annetaan toukokuusta alkaen, ja näin ollen toukokuussa myönnetyn helpotetun maksujärjestelyn ensimmäinen maksuerä on elokuussa ja seuraavat maksuerät siitä eteenpäin kuukausittain. Päätös maksujärjestelystä on heti nähtävissä OmaVerossa ja hyväksytty pyyntö tulee voimaan heti.

Helpotetussa maksujärjestelyssä Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.

Maksujärjestelyn avulla verojen maksuun saa lisää aikaa. Maksujärjestelyn maksuerät voidaan jakaa enintään kahdelle vuodelle. Helpotetun maksujärjestelyn ensimmäisen erän maksuaikataulun myötä yrityksen ei tarvitse maksaa maksujärjestelyyn kuuluvia veroja kolmeen kuukauteen maksujärjestelyn tekemisestä.

Lisäaika veroilmoituksen jättämiseen

Veroilmoitusten määräaikoihin ei ole tullut muutosta. Veroilmoituksen jättämisen voidaan kuitenkin myöntää lisäaikaa, mikäli on olemassa erityinen syy, esimerkiksi sairastuminen, jonka vuoksi yritys on estynyt antamaan ilmoituksen määräajassa.

Lisäaikaa voi hakea OmaVerossa (vero.fi/omavero) tai vero.fi:stä löytyvällä lomakkeella. Hakemuksen tulee olla Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä.

Mikäli veroilmoituksen antaa myöhässä erityisestä syystä, esimerkiksi sairastumisesta, johtuen, yritys voi pyytää myöhästymismaksun 100 euroa perimättä jättämistä. Yritys voi pyytää myöhästymismaksun perimättä jättämistä Verohallinnon puhelinpalvelusta tai viestillä OmaVeron kautta.

ALV- ja tulorekisteri-ilmoitukset

Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa.

Myöhässä annetun ALV -ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä erityisestä syystä, esimerkiksi, jos ilmoittaminen on estynyt sairastumisen vuoksi. Yritys voi pyytää myöhästymismaksun perimättä jättämistä Verohallinnon puhelinpalvelusta tai viestillä OmaVeron kautta.

Tulorekisteri-ilmoituksen viivästymisestä ei peritä myöhästymismaksua vuonna 2020, mikäli viivästyminen johtuu sairastumisesta.

Työeläkemaksujen helpotukset

Hallitus toteuttaa yksityisen sektorin työnantajan työeläkemaksun tilapäisen alennuksen työmarkkinajärjestöjen esityksen mukaisesti. Tilapäinen alennus on 2,6 prosenttiyksikköä ja alennus toteutetaan mahdollisimman nopeasti 1.6.2020 mennessä. Alennus on voimassa 31.12.2020 saakka.

Lisäksi TyEL-maksua lykätään kolmella kuukaudella. Vastaavat muutokset koskevat myös YEL-, MyEL- ja MEL-maksuja. Tämän käytännön voimaantulon osalta kannattaa olla yhteydessä omaan työeläkevakuutusyhtiöön.  Jotkut eläkevakuutusyhtiöt ottavat muutokset käyttöön automaattisesti.

Esim. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen tiedottaa sivuillaan seuraavasti:

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläkeyhtiöiden hakeman poikkeussäännön TyEL:n ja YEL:n vakuutusehtoihin maksujoustojen mahdollistamiseksi. Poikkeussäännös koskee aikavälillä 20.3.2020 – 30.6.2020 erääntyviä laskuja. Näille laskuille voidaan poikkeussäännön puitteissa sopia kolme kuukautta pidemmästä maksuajasta.

MUUTOKSET YRITTÄJIEN YEL-VAKUUTUSMAKSUIHIN ILMARISESSA

Olemme siirtäneet vakuutusmaksujesi eräpäivää kolme kuukautta eteenpäin. Muutokset tulevat voimaan automaattisesti, sinun ei tarvitse tehdä mitään.  Lisäämme laskulle kahden prosentin vakuutusmaksukoron alkuperäisen ja uuden eräpäivän väliseltä ajalta. Eräpäivien siirroista syntyneet korot laskutamme tulevilla laskuilla.

MUUTOKSET YRITYSTEN TYEL-VAKUUTUSMAKSUIHIN ILMARISESSA

Jos et pysty maksamaan TyEL-vakuutusmaksuasi eräpäivään mennessä, voit sopia 20.3.2020 – 30.6.2020 erääntyvien laskujesi (helmi-toukokuun palkanmaksua koskien) eräpäivän siirrosta ennen eräpäivää kanssamme.

Voit siirtää yllä mainitulla aikavälillä erääntyvien maksujen eräpäivää enintään viiden kuukauden päähän palkanmaksukuukaudesta. Jos esimerkiksi maaliskuussa maksamistasi palkoista erääntyy vakuutusmaksu 30.4.2020, voit siirtää vakuutusmaksun erääntymään viimeistään 30.8.2020. Vakuutusmaksu pitää sisällään kahden prosentin vakuutusmaksukoron palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden lopusta eräpäivään. 

Verkkosivuillemme on tulossa toiminnallisuus, jolla voit siirtää TyEL-vakuutusmaksusi eräpäivää uusien linjausten mukaisesti. Tämä koskee myös jo erääntynyttä maaliskuun laskuasi.

Lomauttaminen ja YT-menettely

Lomauttamisesta tehdään yrityksille mahdollisimman joustavaa ja edullista koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa.

Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä kuudesta viikosta molemmista viiteen päivään. Asiaa koskeva lakimuutos tulee ilmeisesti voimaan lähiaikoina.Lisäksi lomautusoikeus laajennetaan koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta. Työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa lyhennetään viiteen päivään.

Lomauttamista ja YT-menettelyä koskevia säännöksiä ja määräaikoja on myös eri alojen työehtosopimuksissa. Tällöin tulevat sovellettavaksi työehtosopimuksen määräykset yhteistoimintalain sijaan. Työehtosopimuksiin liittyviä YT määräaikoja on jo muutettu määräaikaisesti useissa työehtosopimuksissa työnantaja ja työntekijäliittojen keskinäisin sopimuksin. Tällöin voidaan jo nyt soveltaa työehtosopimusten mukaisia uusia, kevennettyjä määräaikoja.

Palkansaajien työttömyysturvan parannuksia

Työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan. Työttömyysturvan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana. Työttömyysturvalainsäädäntöä täsmennetään siten, että työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin, kun lomautuksesta on sovittu.

Työssäoloehtoa lyhennetään seuraavasti: jos työssäoloehto ei muutoin täyty, työssäoloehto on 13 viikkoa niissä työsuhteissa, jotka ovat alkaneet 1.1.2020 tai sen jälkeen. Lisäksi sujuvoitetaan työttömyysetuuden maksatusta. Valtio myös varautuu tukemaan vuoden 2020 aikana 20 miljoonalla eurolla työttömyyskassojen toimintaa erikseen sovittavien periaatteiden mukaan.

Yrittäjien ja freelancereiden toimeentulo turvataan

Lisäksi hallitus päätti helpottaa freelancereiden ja yksinyrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin yritysmuodosta riippumatta. Yritystoiminnan edellytysten tilapäisluonteinen heikentyminen koronan vuoksi on peruste arvioida yritystoiminta työllistävyydeltään sivutoimiseksi yritystoiminnaksi. Sivutoimisen yritystoiminnan perusteella henkilöllä on oikeus työttömyysetuuteen. Päätoimisesti työllistyneen yrittäjän työttömyysetuuden saaminen ei edellyttäisi yritystoiminnan lopettamista.

Muutos ei erottele eri yhtiömuodoissa harjoitettua yritystoimintaa, mikä turvaa poikkeusoloissa yrittäjien yhdenvertaisuuden. Yrittäjän oma ilmoitus riittää, mikä vähentää selvitystyön ja harkinnan tarvetta työ- ja elinkeinotoimistoissa.

Tämän osalta selvittelyn alla on vielä muutoksen yksityiskohdat.

Päivitetty 16.4.2020:

Pk -yritysten korona-ajan rahoitus (lainsäädäntötilanne 9.4.2020)

Suomen hallitus on päättänyt tukea PK -yritysten toimintaa ja rahoitusta tuki- ja avustusrahoitusmalleilla. Avustusrahoitusta tai rahoitustukea voidaan hakea yritystoiminnan kokoluokan tai rahoitustarpeen perusteella kunnilta, ELY-keskuksista, Business Finlandilta (BF) tai Finnveran antamalla takauksella velkana rahoituslaitoksilta. Myös verottaja ja eläkeyhtiöt ovat antaneet maksuaikojen pidennyksiä veroihin ja TyEL-maksuihin maksimissaan kolme kuukautta. Lainsäädännöllisenä muutoksena on tullut voimaan myös työnantajan TyEL-maksujen tilapäinen n. 2,6 prosentin alennus 1.5.- 31.12.2020.

Lisärahoituskanavista ainoastaan kunnilta, ELY-keskuksista ja BF:lta haettava rahoitus on suoraa avustusrahoitusta ja muut rahoitustuet on toteutettu maksujen siirtoina tai yrityksen ottaman velkarahoituksen takauksena.

Avustusrahoituksen osalta rahoitushakemus tulee osoittaa joko kunnille, ELY-keskukselle tai Business Finlandille riippuen yrityksen henkilöstömäärästä. Kunnilta tukirahoitusta hakevat yhden miehen yritykset, ELY:ltä alle 5 henkilöä työllistävät yritykset ja BF:lta yli 5 henkilöä työllistävät yritykset. Avustusrahoitusta voidaan hakea siis vain yhdeltä taholta. Jos hakemuksen on jo jättänyt BF:lle, se tullaan käsittelemään, vaikka hakemus olisikin alun perin pitänyt suunnata ELY:lle.

Yritysten käyttöpääomarahoitus on haettava velkarahoituksena pankeilta ja velkarahoitukseen on saatavissa Finnveran tai EU:n antamia takauksia, joiden hintaa on tilapäisesti alennettu. Avustusrahoitus on toteutettu hankerahoituksena ELY:iltä ja BF:ltä ja hankerahoitusta voidaan hakea koronan aiheuttamaan toiminnan tilanneanalyysiä varten ja toiminnan laajempaa kehittämistä ajatellen. Seuraavassa hieman yksityiskohtaisemmin eri rahoitusvaihtoehdoista.

Finnvera

Finnvera tukee lainatakauksilla yritysten käyttöpääomarahoitusta. Finnveran takaamiin pankkien myöntämiin lainoihin on mahdollista hakea lyhennysvapaita (pyynnön käsittelyaika 1-3 vuorokautta) ja Finnvera myös takaa pankkien myöntämää uutta velkarahoitusta (käsittelyaika 1 viikko).

Finnvera takaa lähtökohtaisesti 80 % pankin myöntämästä uudesta velkarahoituksesta ja takaus on vakuudeton yli 3 vuotta toimineille yrityksille.

Finnveran myöntämän takauksen määrä voi olla yhdelle velkakirjalle 100.000 – 150.000 euroa. Yrityskohtaisesti tällaisia takauksia voi olla yhteensä kahdelle velkakirjalle. Takausprovisio on haettavan takauksen määrästä ja yrityksen ratingistä riippuen 0,95 – 1,75 %.

Yhtiön kannattaa olla suoraan omaan pankkiinsa yhteydessä, jos se hakee lyhennysvapaata tai uutta rahoitusta Finnveran takauksella. Pääosin takauksia voidaan hakea kaikkien yritysmuotojen osalta. Finnveran rahoituksen rajoitteet tulevat suoraan laissa, jossa on kielletty rahoitus mm. perustajaurakointiliiketoiminnalle ja maa- metsätaloudelle. Takausta myönnettäessä Finnvera ja pankit arvioivat normaaliin tapaan yrityksen velanhoitokykyä korona kriisin jälkeen. Pankit ja Finnveran suosittelevat hakemaan käyttöpääomarahoitusta kerralla 1 – 1,5 vuoden ajanjaksolle sekä varautumaan riittävän pitkällä laina-ajalla.

ELY-keskus

ELY-keskukset myöntävät hankerahoitusta alle 5 henkilöä työllistäville yrityksille. ELY-keskusten haku avautui maaliskuun lopussa ja hakemuksia on lähetetty lähemmäs 10.000. Tämä on osaltaan ruuhkauttanut käsittelyä ja käsittelyajat ovat venyneet. Myönnetyssä rahoituksessa on kyse hankerahoituksesta eikä rahoitusta myönnetä operatiiviseen käyttöpääomarahoitukseen kuten vuokrien tai muiden merkittävien kulujen maksuun.

ELY:llä on mahdollisuus myöntää hankerahoitusta lähes kaikille yhteisömuodoille (Oy, Ky, Ay, Osuuskunta, toiminimi). Yhdistysten on mahdollista hakea hankerahoitusta vain elinkeinotoimintaansa. ELY-keskukset eivät myönnä hankerahoitusta mm. maa-, metsä- tai kalatalouteen.

ELY:ltä voi hakea hankerahoitusta, joko tilanneanalyysiin kuten esimerkiksi korona tilanteen selvittelyyn, toiminnan suunnitteluun tai liiketoimintapojen organisointiin. Hankerahoitusta voidaan hakea myös laajempiin kehittämistoimenpiteisiin kuten esimerkiksi nykyisen liiketoiminnan uudelleen suuntaamiseen, alihankintaverkostojen selvityksiin, tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen tai osaamisen vahvistamiseen. ELY myöntää avustusta 80 % toteutuneista kustannuksista. Molempien hankerahoitusten osalta 70 %:ia rahasta maksetaan ennakkona, kun hanke on hyväksytty.

Tilanneanalyysin osalta maksimi hankerahoitus on 10.000 euroa ja kehittämistoimen osalta maksimissaan 100.000 euroa. Hankkeelle hyväksyttävät kustannukset on syytä selvittää rahoituspäätöksestä. Hakemuksen pystyy tekemään Suomi.fi –palvelun avulla ja tätä ennen kannattaa tutustua ohjeisiin ELY-keskuksen sivuilla. Samoin voi ottaa yhteyttä ELYn valtakunnalliseen puhelinpalveluun 0295 024 800 (arkisin kello 09:00 – 15:00).

Business Finland

Business Finland myöntää hankerahoitusta yli 5 henkilöä työllistäville yrityksille. Rahoituksen käyttötarpeet ja rahoituksen kohteet ovat saman tyyppisiä kuin ELY-keskuksilla. BF rahoittaa 80 %:ia toteutuneista hankekustannuksista. BF:ssa hankerahoituksen edellytyksenä on, että liiketoiminta täyttää jatkuvuuden edellytykset ja että rahoitusta haetaan yritykselle uusien tuotteiden, palveluiden tai toimintatapojen kehittämiseen. BF:n rahoitus voi olla maksimissaan 200.000 euroa meneillään olevalla ja kahdella edellisellä tilikaudella yhteen laskettuna.

Rahoituspäätöstä voidaan hakea joko toiminnan esiselvitykseen 10.000 euroa tai toiminnan kehittämisrahoitukseen 100.000 euroa. BF myöntää hankerahoitusta 80 %:ia toteutuneista kustannuksista. Hankerahoituksesta 70 %:ia maksetaan ennakkona, kun hanke on hyväksytty. Myöskään BF:n rahoitusta ei voida hakea jo syntyneiden liiketoiminnan tappioiden kattamiseen tai käyttöpääomarahoitukseen.

Liiketoiminnan edellytyksiä arvioidaan yhtiön antamien selvitysten ja kaupparekisteriin rekisteröityjen tilinpäätösten perusteella. Näin ollen viimeisin tilinpäätös kannattaa rekisteröidä viivytyksettä kaupparekisteriin. Arviota tehtäessä huomioidaan, että mm. yhtiön oma pääoma on pääomalainat huomioituna yli puolet osakepääomasta (jos yli 3 vuotta toiminut yritys). BF:n hankkeiden osalta yrityksen tilintarkastaja tekee hankkeen päätyttyä hanketarkastuksen ja raportoi BF:lle hankkeen toteutumisesta. Rahoitushakemuksen pystyy tekemään BF.n sivuilla sähköisesti tunnistautumalla ja liitteitä ei tarvitse hakemuksen yhteydessä jättää >> Tässä linkki sivuille

Yhteisöjen veroilmoituksille myönnetään kuukauden lisäaika

Verohallinto on päättänyt pidentää yhteisöjen veroilmoitusten määräaikaa. Veroilmoituksen voi nyt antaa viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Määräajan pidennys koskee yhteisöjä, joiden tilikausi on päättynyt joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana. Normaalisti veroilmoitus on annettava neljän kuukauden kuluessa. Lisäaikaa ei tarvitse erikseen hakea, eikä lisäajalta myöskään määrätä myöhästymismaksua. Uusi veroilmoituksen määräpäivä tulee näkyviin OmaVeroon huhtikuun aikana.

Siten yhteisö, jonka tilikausi on päättynyt 31.12.2019, tulee antaa veroilmoitus viimeistään 31.5.2020. Koska päivä on sunnuntai, voi veroilmoituksen antaa vielä maanantaina 1.6.2020.

Lisäajasta huolimatta Verohallinto toivoo, että yhteisöt antaisivat veroilmoituksensa normaalissa määräajassa, jos se on mahdollista. Päätös koskee kaikkia yhteisöjä eli esimerkiksi yhdistyksiä, säätiöitä, asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöyhteisöjä, ulkomaisia yhteisöjä, osuuskuntia ja sijoitusrahastoja. Päätös koskee myös yhteisetuuksia, joita ovat yhteismetsä, tiekunta, kalastuskunta ja jakokunta sekä muu niihin verrattavaa yhteenliittymä. Lisäaikaa ei sitä vastoin sovelleta yhtymiin, kuten kommandiittiyhtiöihin ja avoimiin yhtiöihin

Työeläkemaksujen helpotukset

Aikaisemmin kerrotun mukaisesti työnantajan työeläkemaksuja alennetaan väliaikaisesti 2,6 prosenttiyksiköllä vuonna 2020. Maksunalennus on voimassa 1.5 – 31.12.2020. Vakuutusmaksun alennus kohdistuu työnantajan osuuteen työeläkevakuutusmaksusta eikä alennuksella ole vaikutusta työntekijän työeläkevakuutusmaksuun

Yksityishenkilöiden veroasioiden hoitaminen

Muutokset verotuksen määräaikoihin, verojen maksuaikoihin ja viivästysseuraamusten keventämiseen koskevat ainoastaan yhteisöjä. Siten yksityishenkilöiden vuoden 2019 esitäytetyn veroilmoituksen määräajat eivät ole muuttuneet. Jos verovelvollisella on erityinen syy poiketa veroilmoituksen määräajoista esimerkiksi sairastumisen takia, voi veroilmoituksen täydentämiseen hakea lisäaikaa.

Vastaavasti koronatilanteen aiheuttamien vaikeuksien vuoksi yksityishenkilö ei voi jättää veroja maksamatta eikä veron määrään, eräpäiviin, viivästyskorkoihin tai muuhun maksamiseen ole tullut muutoksia. Mikäli verojen maksamisessa on vaikeuksia, on syytä kääntyä verottajan puoleen ennen veron eräpäivää ja selvittää mahdollisuuksia maksujärjestelyyn.

Muuttuneiden tulojen johdosta veroprosentin muutosta ja muutosta ennakkoveroihin voi hakea normaalisti OmaVerossa.  Etätyöskentely mahdollistaa erilaisten verovähennysten vaatimisen vuoden 2020 verotuksessa (vuoden 2020 veroilmoitus täydennetään keväällä 2021). Kaikki palkansaajat saavat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Jos palkansaajalla on kuluja tätä enemmän, voi ne ilmoittaa tulonhankkimismenoina veroilmoituksessa. Kuluja voi syntyä mm. työhuoneesta, työvälineistä ja tietoliikenneyhteyksistä

EU:n ulkopuolelta maahantuodut lääkinnälliset laitteet vapautetaan tulleista ja arvonlisäverosta

Komissio antoi 3. huhtikuuta päätöksen (2020/491), jolla EU:n ulkopuolelta maahantuodut lääkinnälliset laitteet vapautetaan tulleista ja arvonlisäverosta. Päätöksellä on tarkoitus helpottaa taloudellisesti lääkäreiden, sairaanhoitajien ja potilaiden tarvitsemien lääkinnällisten laitteiden ja varusteiden hankintaa.

Komission päätös on voimassa 30.01.2020 – 31.07.2020.

Vapautusta voidaan soveltaa valtiollisten toimijoiden, kuten valtion elinten, julkisyhteisöjen ja muiden julkisoikeudellisten laitosten toimesta tai puolesta maahantuotuihin tavaroihin. Lisäksi vapautus soveltuu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien organisaatioiden toimesta tai puolesta maahantuotuihin tavaroihin.

Vapautus kattaa esimerkiksi hengityssuojainten, suojavarusteiden, testaussarjojen, hengityslaitteiden sekä muiden lääkinnällisten laitteiden ja varusteiden maahantuonnin.

Vapautuksen soveltamisen edellytyksenä on, että

  • tavarat on tarkoitettu jaettavaksi vastikkeetta henkilöille, jotka ovat saaneet tai ovat vaarassa saada COVID-19 -tartunnan tai jotka osallistuvat COVID-19-epidemian torjumiseen yllä mainittujen elinten ja organisaatioiden toimesta, tai
  • tavarat asetetaan maksutta sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka ovat saaneet tai ovat vaarassa saada COVID-19-tartunnan tai jotka osallistuvat COVID-19-epidemian torjumiseen siten, että tavarat säilyvät yllä mainittujen elinten ja organisaatioiden omistuksessa.

Lisäksi vapautus koskee tavaroita, jotka maahantuodaan katastrofiapujärjestöjen toimesta tai niiden puolesta niiden tarpeiden täyttämiseksi ajanjaksona, jona ne tarjoavat katastrofiapua niille henkilöille, jotka ovat saaneet tai ovat vaarassa saada COVID-19-tartunnan tai jotka osallistuvat COVID-19 -epidemian torjumiseen

Palkansaajalla oikeus maksaa aterian kuljettaminen lounasseteleillä tai vastaavalla maksuvälineellä

Verohallinto on muuttanut luontoisetupäätöstä ajalle 24.3.2020–31.8.2020. Muutos koskee aterian kuljettamisesta aiheutuneita kustannuksia. Lounassetelillä tai muulla kohdennetulla maksuvälineellä voidaan maksaa myös aterian kuljettamisesta aiheutuneita kustannuksia siten, että etu arvostetaan edelleen 75 %:iin nimellisarvostaan tai työnantajan lataamasta saldosta. Muutos mahdollistaa sen, että esim. etätyötä tekevä voi maksaa lounassetelillä aterian lisäksi sen kuljetuksen vaikkapa kotiin.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja

Janne Elo

Janne Elo

KHT, Toimitusjohtaja, Partner, Hallituksen jäsen
+358 50 353 3026