Tilinpäätöksen sudenkuopat

Tilinpäätöksen sudenkuopat pienessä yrityksessä

Tilinpäätös antaa käyttäjälleen paljon tietoa mm. yrityksen omaisuudesta, päätöksentekokyvystä ja riskien sietokyvystä. Tilinpäätöksen käyttäjänä voivat olla mm. rahoituslaitokset, sijoittajat, kaupanteon osapuolet, työntekijät ja muut sidosryhmät omistajien lisäksi. Tilinpäätöksen avulla moni taho rakentaa mielikuvan yrityksestä esimerkiksi jo ennen sopimusten laatimista. Sen vuoksi on todella tärkeää, että tilinpäätös täyttää lain mukaiset vaatimukset, eikä sisällä asia-, eikä kirjoitusvirheitä. Oikein tehty ja virheetön tilinpäätös mahdollistaa siis käyttäjilleen päätöksenteon tueksi monipuolista tietoa.

Virheitä kuitenkin tapahtuu ja on tärkeää havaita ne mahdollisimman pian. Tilintarkastaja viime kädessä tarkastaa tilinpäätöksen oikean ja riittävän kuvan, mutta ensisijainen vastuu tilinpäätöksen oikeellisuudesta on yrityksen johdolla itsellään.

Seuraavassa on esimerkkejä tilintarkastuksessa vastaan tulleista virheistä.

Tuotot ja kulut

Kulun tai tuoton osalta virhe usein on, että se kuuluisi jo edelliselle tilikaudelle. Joko tulo on jäänyt syystä tai toisesta tulouttamatta edellisellä tilikaudella ja se tuloutetaan vasta kuluvalle tilikaudelle. Näin ollen edellisen tilikauden tuotot näyttävät todellisuutta pienemmältä ja kuluvan tilikauden tuotot sitä vastoin liian suurelta. Tai kulu on jäänyt kirjaamatta edelliselle tilikaudelle ja se kirjataan kuluksi vasta kuluvalle tilikaudelle, jolloin se vääristää tilikausien todellisia kuluja. Jos virhe on tilinpäätöksessä olennainen, on se oikaistava ja siitä on kerrottava liitetiedoissa.

Oikaistaanko tuloslaskelmaa vai omaa pääomaa? Lähtökohtana KILAn lausunnon (2005/1750) mukaan on, että edellisiä tilikausia koskevat virheet tulee oikaista omaa pääomaa oikaisemalla. KILA linjasi myös hyvän kirjanpitotavan mukaisena menettelynä sen, että tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot kirjataan vastaavalla tavalla myös suoraan kertyneiden voittovarojen oikaisuiksi. Lisäksi oikaisu aiheuttaa tarpeen oikaista myös kyseisen vuoden verotusta. Oikaisuja tehdessä tulee kuitenkin ottaa huomioon aina olennaisuuden periaate.

Kirjanpitolautakunta katsoo oikean ja riittävän kuvan vaatimuksen täyttämiseksi myös, että liitetietona on esitettävä eriteltynä oikaisuista aiheutuvat muutokset omaan pääomaan.

Liitetiedot

Liitetiedoissa yleisin virhe pienyrityksissä on niiden puutteellisuus eli ei anneta vaadittuja tietoja tai toisaalta annetaan liikaa turhia tietoja.

KILA on lausunnossaan (1950/2016) linjannut, että tilinpäätöksessä tulee mainita, kumpaa säännöstöä tilinpäätöksessä on noudatettu; onko noudatettu PMA 4 luvun mikroyrityssäännöstöä vai PMA 2 ja 3 luvun pienyrityssäännöstöä. Ei siis riitä oletus sovelletusta säännöstöstä. Loogisin paikka tälle on tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden yhteydessä liitetiedoissa, mutta paikkaa ei sinänsä ole määrätty.

Taseen ulkopuolisten vastuiden yhteismäärä on mainittava liitetiedoissa ja on kuvattava niiden luonne ja tarkoitus. Joskus ulkopuoliset vastuut on jäänyt mainitsematta tai ne on mainittu liian suurina tai liian pieninä.

Myyntisaamisten arvostaminen

Tilanteissa, joissa asiakas ei maksa myyntisaamista tai sen saaminen muuttuu epävarmaksi, tulee myyntisaaminen osittain tai kokonaan kirjata kuluksi, eli luottotappioksi. Jos myyntisaamisen kotiutuminen on todennäköistä, mutta siihen liittyy epävarmuutta, esitetään tämä liitetiedoissa. Luottotappiokirjauksen tekeminen ei kuitenkaan poista perinnän mahdollisuutta. Jos suoritus saadaan alaskirjauksen jälkeen, se kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin luottotappio-tilin oikaisuna tai omalle tililleen luottotappioiden palaukset -tilille. Alaskirjauksesta tulee kuitenkin laatia tosite, josta selviää luottotappion syy. Perintää voi ja pitääkin jatkaa kirjauksen jälkeen.

Mitä aiemmin perintä aloitetaan, sitä varmemmin suoritus saadaan. Sen vuoksi yritykselle on hyvä laatia myyntisaamispolitiikka. Esimerkiksi myyntisaamiset, jotka ovat yli 90 päivää vanhoja, ne kirjattaisiin alas. Tällä vältytään siltä, että taseeseen kertyisi suuri potti vanhoja saamisia. Yhdellä kerralla ison potin alaskirjaus vaikuttaa niin paljon enemmän tilikauden tulokseen, kuin muutaman pienemmän saamisen alaskirjaus tilikausittain.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja