tilinpäätös

Mitä yrittäjän tulisi tietää tilinpäätöksestä?

Artikkelissa käsitellään tilinpäätöksen tietoja lähinnä pienyrittäjän näkökulmasta, mutta on toki sovellettavissa myös pieniä suurempiin yhtiöihin.

Etenkin pienyrittäjälle tilinpäätös usein ei tarkoita mitään muuta kuin pakollista asiakirjaa, josta näkee tilikauden tuloksen. Tilinpäätös antaa kuitenkin paljon enemmän käyttäjälleen, minkä vuoksi on hyvä tietää, mitä tietoja tilinpäätös antaa ja mihin niitä tietoja voi käyttää. Mikäli yrittäjä ei ole kiinnostunut tilinpäätöksen tiedoista, pahimmassa tapauksessa oma pääoma voi painua negatiiviseksi, millä on omat seurauksensa.

Aloitteleva yrittäjä kerran kysyi minulta, että pankki pyytää tilinpäätöstä, mitä kaikkea siihen kuuluu?

Alle olen pyrkinyt selittämään asioita, jotka yrittäjien tulisi vähintään tietää tilinpäätöksestä. Lista ei ole tyhjentävä, mutta suuntaa antava ja antaa hyvän pohjatiedon. Kuitenkin mitä enemmän yrittäjä selvittää tilinpäätöksen informaatiosta, sitä parempi. Yrittäjä pystyy paremmin ennakoimaan ja vastaamaan riskeihin, kun seuraa yhtiön taloudellista tilannetta tarkasti.

Tilinpäätöksen laadinta-ajasta on myös tullut kysymyksiä. Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymishetkestä. Tilinpäätös katsotaan laadituksi sen allekirjoituksesta. Vaikka tilinpäätös olisi ollut valmis, mutta hallitus ei ole sitä allekirjoittanut, tilinpäätöksen katsotaan laadituksi myöhässä ja tästä voidaan huomauttaa tilintarkastajan laatimassa pöytäkirjassa ja PRH:lle myöhässä rekisteröidystä tilinpäätöksestä veloitetaan myöhästymismaksu, jos tilinpäätös rekisteröidään yli 8 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous, jossa tilinpäätös vahvistetaan, on pidettävä kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Huom! Jos yhtiö on tilintarkastusvelvollinen, tulee yhtiössä vahvistaa tilintarkastettu tilinpäätös, joten tilintarkastus tulee olla suoritettu ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätös koostuu pääasiassa kolmesta osasta: tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedoista.

Tilinpäätös: Tuloslaskelma

Tuloslaskelma kertoo nimensä mukaisesti siitä, mistä yrityksen tulos muodostuu ja kuinka paljon tilikauden tulos on. Tuloslaskelmasta nähdään yrityksen viimeisimmän ja sitä edellisen tilikauden liikevaihto, muut tuotot ja tilikauden kulut. Jos tulos jää positiiviseksi kulujen jälkeen, on yritys selviytynyt kuluistaan. Mikäli taas tulos jää negatiiviseksi, eli yritys tekee tappiota, se merkitsee, että yritys ei ole selvinnyt tilikauden myynneillä kuluistaan, joten yhtiön kannattavuus on heikko ja sen syy tulee selvittää ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Jokaisella yrityksellä on toki oma kulurakenteensa, joten suoraan verrannollisia ne eivät ole keskenään. Jollain yhtiöllä liikevaihdon muodostumiseksi ei ostoja juurikaan tarvita (esim. palveluyhtiöt), kun taas toisella liikevaihdon muodostuminen on suoraan verrannollinen ostojen määrään, kuten tuotannollisissa yhtiöissä. 

Jotta vertailusta tilikausien välillä saisi enemmän irti, on hyvä käyttää muutamia tunnuslukuja, joiden kehitystä seuraamalla pystyy reagoimaan tarvittavilla toimenpiteillä esimerkiksi hinnoitteluun, asiakashankintaan tai kululeikkauksiin.

Tunnusluvut

Käyttökate: Käyttökate kertoo kuinka paljon yrityksen liikevaihdosta jää viivan alle kulujen jälkeen. Se eroaa tuloksen itseisarvosta siinä, että käyttökatteessa ei huomioida poistoja, eikä mahdollisia arvonalentumisia, eikä veroja.

Laskukaava:

Käyttökate
Käyttökateprosentti

Tilinpäätös: Tase

Taseessa on kaksi puolta; vastaavaa ja vastattavaa. Taseen vastaavaa puoli on ns. omaisuus-puoli, joka kertoo, mistä yrityksen omaisuus koostuu. Taseen vastattavaa puoli kertoo yrityksen veloista. Kuinka paljon yrityksellä on velkaa ja onko se pitkäaikaista (yli 1 vuoden päästä erääntyvät) vai lyhytaikaista (alle 1 vuoden päästä erääntyvät). Vastattavaa puolella on myös yrityksen oma pääoma ja siihen kuuluva edellisten vuosien tulos/tappio-tili. Vastattavaa puoli kertoo siis, miten yhtiön omaisuus-puoli on rahoitettu.

Tunnusluvut

Omavaraisuusaste: Omavaraisuusaste kertoo, kuinka suuri osa taseesta on yhtiön ns. omaa (vrt. velka), eli kuinka omavarainen yhtiö on. Mitä korkeampi yhtiön omavaraisuus on, sitä vakavaraisempi ja vähävelkaisempi yhtiö on. Lähtökohtaisesti yli 50 prosentin vakavaraisuus on jo hyvä.

Laskukaava:

Omavaraisuusaste-%

Liitetiedot

Tässä osiossa listataan vain yleisimmät liitetiedot mikroyhtiöissä.

Liitetiedoissa tulee ilmetä tilinpäätöksen laatimisperusteet. Liitetiedoissa tulee kertoa vakuuksista, vastuusitoumuksista ja muista taseen ulkopuolisista tapahtumista sekä tilikauden poikkeuksellisista eristä erittely, mikäli ne ovat olennaisia. Liitetiedoissa mainitaan myös henkilöstömäärä.

Liitetietoihin on kirjattava myös osakeyhtiölain edellyttämät tiedot, ellei toimintakertomusta laadita, eli hallituksen esitys tuloksen käsittelystä ja osingonjakopäätöksestä.

Kirjanpitäjän kanssa kannattaa aina keskustella ja kysyä lisää tietoa hänen koostamastaan tilinpäätöksestä. Myös tilintarkastajalta voi ja kannattaa kysyä. Tilikauden aikana on hyvä muutenkin selvittää ongelmat kirjanpitäjän tai tilintarkastajan kanssa, jotta suuremmilta ongelmilta vältytään tilinpäätöksen laatimisessa tai tarkastuksessa.  Ennakointi on tässäkin asiassa suositeltavaa!

Lisää aiheesta

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja