Tuokko Tilinpäätös ja veroilmoitus

Tilinpäätös

Tilinpäätöksen laatiminen lähestymässä? Anna kokeneiden ammattilaisten hoitaa se puolestasi!

Tilinpäätös on julkinen dokumentti, joka kuvaa yhtiön toiminnan tulosta ja taloudellista asemaa yhtiön tilikaudelta, joka normaalisti on 12 kuukautta. Siten se on erittäin tärkeä dokumentti omistajien lisäksi myös eri sidosryhmille kuten mm. pankeille ja rahoittajille. Tilinpäätöksen pohjalta laaditaan myös vuosittain tuloveroilmoitus Verohallinnolle.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä tai jo vähän aiemmin käymme kanssanne ns. tilinpäätöskeskustelun, jossa selvitetään yhdessä tilinpäätökseen liittyviä tärkeitä tulo-, meno- ja omaisuuseriä sekä samalla luodataan myös yhtiön lähitulevaisuuden suunnitelmia. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuun kannalta on tärkeää selvittää tilinpäätökseen myös kirjanpidon ulkopuolisia vastuita, jotka tulee tilinpäätöksen säännösten mukaan esittää tilinpäätöksen liitetiedoissa. Tällaisia eriä ovat mm. pitkäaikaiset sitoumukset kuten vuokra- ja leasingvastuut, annetut vakuudet, rahalaitoslainoihin liittyvät kovenanttiehdot, mahdolliset vireillä olevat riita-asiat sekä saatuihin avustuksiin liittyvät mahdolliset palautusehdot. Yhteiset keskustelut auttavat myös tunnistamaan tilikauden jälkeisiä olennaisia tapahtumia, joilla saattaa olla vaikutusta tilinpäätöksen laatimiseen.

Nykysäädösten mukaan tilinpäätöksessä täytyy myös esittää liiketoimet intressitahojen välillä sekä lähipiiritapahtumat. Näiden tunnistaminen voi joskus olla haastavaa. Oman kirjanpitäjän kanssa käytyjen keskustelujen perusteella saadaan lähipiiritapahtumat myös tunnistettua ja oikealla tavalla tuotua esille tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Reaaliaikainen kirjanpito mahdollistaa myös oman pääoman tilanteen tarkastelun tilikauden aikana ja viimeistään tilinpäätöstä laadittaessa selviää sen hetken oman pääoman määrä. Varsinkin aloittavilla yrityksillä oman pääoman seuranta ja sen mahdollinen menetys korostuvat. Oma kirjanpitäjäsi seuraa tilikauden aikana myös oman pääoman tilannetta ja yhdessä hänen kanssaan voi käydä läpi eri vaihtoehdot tilanteen korjaamiseksi.

Käytämme kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadintaan modernia taloushallinnon järjestelmää Visman Netvisoria. Toteutamme asiakkaidemme kirjanpitoa sovitun syklin mukaisesti esim. kuukausittain tai neljännesvuosittain tilinpäätöstasoisesti, jolloin yhtiö saa reaaliaikaista tietoa yhtiön taloudellisesta tilanteesta jo tilikauden aikana, mikä helpottaa päätöksentekoa. Ylläpidämme tilikauden aikana myös taseen eristä erittelyä (tase-erittelyä). Kirjanpidon reaaliaikaisuus nopeuttaa tilinpäätöksen valmistumista.

Mikä on tilinpäätös?

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot sekä yhteisön koosta ja sääntelystä riippuen mahdollisesti rahoituslaskelman, toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen. Kirjanpitolain mukaan johtavat periaatteet tilinpäätöksen laatimisessa ovat, että kirjanpitovelvollisen on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa, annettava oikea ja riittävä kuva toimintansa tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ottaen huomioon myös olennaisuusperiaatteen.

Yritykset luokitellaan kirjanpitolaissa kolmeen luokkaan; pienyritys, mikroyritys ja suuryritys. Pienyritysten ja suuryritysten väliin jää erillinen kirjanpitolaissa luokittelematon ”keskikokoisyritysten” luokka. Kokoluokilla on vaikutusta muun muassa konsernitilinpäätöksen, rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen laadintavelvollisuuteen sekä liitetietojen esittämiseen.

Kirjanpitolain mukaiset kokoluokat

Tilinpäätös tulee kirjanpitolain mukaan laatia kerran vuodessa yhtiön tilikaudelta neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yrityksen säännönmukainen tilikausi on normaalisti 12 kuukautta. Yrityksen perustamisvaiheessa tai muutostilanteessa voi yrityksen kuluva tilikausi olla lyhyempi tai pidempi. Tilikauden pituus voi kuitenkin enimmillään olla 18 kuukautta pitkä.

Yhteisöstä riippuen tilinpäätöksen laatimisesta vastaa hallitus. Osakeyhtiössä hallituksen lisäksi myös toimitusjohtaja, mikäli sellainen on valittu. Tilinpäätös tulee päivätä ja allekirjoittaa. Nykysäännösten mukaan allekirjoituksen voi myös hoitaa sähköisesti.

Tilinpäätöksen laatimiseen ja esitystapaan liittyy lukuisa joukko lakeja, asetuksia ja ohjeita riippuen yhteisöstä. Yksityisen osakeyhtiön tilinpäätöksen laatimis- ja esittämistapaa säännellään esimerkiksi kirjanpito- ja osakeyhtiölaissa, kirjanpitoasetuksessa (KPA), pien- ja mikoyritysasetuksessa (PMA) sekä Kilan yleisohjeissa ja lausunnoissa. Virallinen tilinpäätös on laadittava joko suomeksi ja ruotsiksi ja valuuttana on käytettävä euroa. Tilinpäätöksestä voidaan myös tehdä käännös jollekin muulle kielelle, mutta ne eivät ole virallisia versioita.

Mitä asiakkaamme sanovat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lue uusimmat julkaisumme

Suomi.fi-valtuudet
Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi on Suomen julkisen hallinnon tarjoama portaali, joka yhdistää eri viranomaispalvelut yhteen paikkaan. Portaali mahdollistaa…

Lue lisää
Tuokko on nyt Netvisorin Premium Plus -kumppani
netvisor premium plus

Tuokko on nyt Netvisorin Premium Plus -kumppani

Olemme tänä vuonna nousseet Netvisor taloushallinto-ohjelmiston korkeimmalle kumppanuustasolle, Netvisorin Premium Plus -kumppaniksi. Tämän tason saavuttaminen…

Lue lisää

Asiantuntijamme

Meri Väinölä

Meri Väinölä

Head of Accounting & Outsourcing Services, HT, Partner
+358 40 834 0066