Tilintarkastusvelvollisuus yhteisöissä ja säätiöissä

Tilintarkastusvelvollisuus yhteisöissä ja säätiöissä

Tilintarkastuslain 2:2 §:n mukaan yhteisössä on lähtökohtaisesti valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus. Tilintarkastaja voidaan kuitenkin jättää valitsematta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai

3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Huomioitavaa on kuitenkin, että tilintarkastuslain 2:2.4 §:n mukaan tilintarkastaja on aina valittava, mikäli yhteisön pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa (käytännössä usein esimerkiksi holding-yhtiö).

Tilintarkastaja on myös aina valittava yhteisöissä, joiden yhtiöjärjestyksessä tai vastaavissa säännöissä määrätään tilintarkastuksen suorittamisesta, vaikka edellä mainitut kokorajat eivät ylittyisikään. Esimerkiksi aatteellisten yhdistysten säännöissä sekä asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä määräys tilintarkastuksen toimittamisesta on melko tavanomainen. Lisäksi asunto-osakeyhtiölain 9:5 §:n perusteella tilintarkastaja on aina valittava sellaisissa asunto-osakeyhtiössä, joissa on vähintään 30 osakkeenomistajien hallussa olevaa huoneistoa.

Säätiöiden kohdalla tilintarkastajan valitsemisvelvollisuus on yksiselitteinen: säätiössä on säätiölain 4:1 §:n perusteella aina suoritettava tilintarkastus riippumatta säätiön koosta.

Mihin mennessä tilintarkastus on suoritettava?

Kirjanpitolain 3:6 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tämä säännös koskee kaikkia kirjanpitovelvollisia yhteisömuodosta riippumatta. Jos kirjanpitovelvollisella on lain, yhtiöjärjestyksen tai vastaavien sääntöjen nojalla tilintarkastusvelvollisuus, on tilinpäätöksen oltava tilintarkastettu ennen kuin yhtiökokous tai sitä vastaava päättävä elin voi vahvistaa tilinpäätöksen. Näin ollen aikaraja tilintarkastuksen loppuunsaattamiselle on pääsääntöisesti kuusi kuukautta tilinpäätöspäivästä lukien.

Varaathan riittävästi aikaa tilintarkastuksen suorittamiselle

Tilintarkastuksen suorittamisen kannalta on yhteisömuodosta riippumatta tärkeää huomioida, että kirjanpitovelvollisen on tilintarkastuslain 2:4 §:n nojalla annettava tilinpäätös ja toimintakertomus tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kokousta, jossa yhteisön tai säätiön toimielimen on määrä vahvistaa tilinpäätös. Tällä pykälällä on haluttu varmistaa, että tilintarkastajalle jää riittävästi aikaa suorittaa tilintarkastus hyvän tilintarkastustavan edellyttämällä tavalla.

Muistathan rekisteröidä tilinpäätöksen määräaikaan mennessä

Yhteisömuodosta riippumatta tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöksen vahvistamisen ja rekisteröimisen osalta aikarajat sen sijaan hieman vaihtelevat yhteisömuodoittain.

Osakeyhtiölaissa ja osuuskuntalaissa on säädetty, että tilinpäätöksen vahvistava yhtiökokous tai osuuskunnan kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on puolestaan ilmoitettava rekisteröitäväksi kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Näin ollen osakeyhtiön ja osuuskunnan osalta aikaraja tilinpäätöksen rekisteröinnille on kahdeksan kuukautta tilinpäätöspäivästä lukien.

Säätiölain 5. luvussa on sen sijaan aivan oma pykälänsä, jossa todetaan, että tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on ilmoitettava rekisteröitäväksi kuuden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.

Yhdistyslaissa ei sen sijaan ole määrätty aikarajaa tilinpäätöksen vahvistamiselle, mutta yhdistyksen säännöistä on yhdistyslain 2:8 §:n perusteella aina löydyttävä maininta, milloin tilinpäätös on vahvistettava. Yhdistysten osalta tilinpäätöksen rekisteröimisvelvollisuus ei koske pienimpiä yhdistyksiä, vaikka niissä olisikin lain tai yhdistyksen sääntöjen perusteella suoritettu tilintarkastus. Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin on rekisteröitävä yhdistyksen tilinpäätös kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä, mikäli päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista: liikevaihto 12 milj. euroa, tase 6 milj. euroa tai palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja