pörssiosakkeiden käsittely

Usein kysyttyjä kysymyksiä pörssiosakkeiden käsittelystä kirjanpidossa ja verotuksessa

Pörssiosakkeiden käsittelyä osakeyhtiön kirjanpidossa ja verotuksessa pohditaan usein. Näitä osakkeita löytyykin osakeyhtiöiden varallisuudesta yhä useammin ja pörssiosakkeiden erityispiirteet kiinnostavat etenkin yrittäjiä. Tässä artikkelissa käymmekin läpi vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin liittyen pörssiosakkeiden käsittelyyn niin kirjanpidossa kuin verotuksessakin.

”Olen päättänyt ostaa osakeyhtiölleni pörssiosakkeita. Miten nämä huomioidaan kirjanpidossa?

Pörssiosakkeiden kirjaamiseen yhtiön kirjanpitoon vaikuttaa niiden sijoitustarkoitus eli yhtiön sijoitusstrategia. Ennen kirjanpitoon kirjaamista tulisi olla selvillä, onko tarkoitus omistaa samoja osakkeita pitkäaikaisesti, aiotaanko niillä käydä aktiivisesti kauppaa, vai ovatko pörssiosakkeet tilapäisesti pörssiosakemuodossa olevia rahoitusvaroja. Pörssiosakesijoitukset voidaan jakaa pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin sijoituksiin riippuen siitä, kuinka kauan yhtiö aikoo pitää niitä omistuksessaan.

Pörssiosakkeet voidaan luokitella pitkäaikaiseen pysyvien vastaavien sijoituksiin, vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuuteen tai vaihtuvien vastaavien rahoitusomaisuuteen sijoitusstrategian mukaisesti. Pitkäaikaiset sijoitukset ovat yleensä sellaisia, joita yhtiö aikoo pitää omistuksessaan yli yhden tilikauden. Yleensä vaihtuviin vastaaviin luokitelluissa pörssiosakkeissa on aktiivistakin pörssiosakkeiden osto- ja/tai myyntitoimintaa tilikauden aikana, mutta vaihto-omaisuuden ja rahoitusomaisuuden samat pörssiosakesijoitukset voivat tiettyjen olosuhteiden vallitessa kuitenkin pysyä samassa erässä useita tilikausia.

Yleisin pörssiosakkeiden arvostamisessa kirjanpidossa käytetty periaate on alimman arvon periaate. Alimman arvon periaatteen mukaisesti osakkeet arvostetaan kirjanpitoon joko käyttämällä osakkeen hankintamenoa tai alempaa markkinahintaa eli pörssikurssia. Toki alemman arvon periaatteen lisäksi yksi mahdollinen vaihtoehto on myös käyttää käypää arvoa, jolloin osakkeiden arvonnousut kirjataan joko oman pääoman käyvän arvon rahastoon tai tuloslaskelmalle. Pörssiosakkeiden arvostuksessa tulee huomioida erillisarvostus eli saman yhtiön erilajisia osakkeita sekä eri yhtiöiden osakkeita arvostetaan erillisinä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pörssiosakkeita käsitellään omaisuuserittäin, jolloin eri pörssiosakkeiden arvonnousuja ja -laskuja ei voi netottaa keskenään.

Valitaan pörssiosakkeiden arvostustavaksi joko alimman arvon periaate tai käypä arvo, tulee arvostustavan olla tilikaudesta toiseen jatkuva. Arvostustavan lisäksi myös osakkeiden luokittelun tulisi olla loogista aina tilikaudesta toiseen. Kuitenkin vuosittain, viimeistään tilinpäätökseen, tulisi käydä läpi sijoitusstrategia yhtiön pörssiosakkeista ja luokitella pörssiosakkeet uudelleen, mikäli sijoitusstrategia on muuttunut. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on hyvä esittää tieto siitä, mikäli arvostusperiaate tai luokittelu yhtiön omistamille pörssiosakkeille on muuttunut.

”Yhtiön omistamien osakkeiden arvo on alentunut. Tuleeko tämä huomioida tilinpäätöksessä?”

Pörssiosakkeiden arvonvaihtelu on hyvin tavallista, mutta se miten arvonalentuminen tulisi huomioida kirjanpidossa aiheuttaa usein kysymyksiä. Arvonalentumisen käsittely riippuukin siitä, missä kohtaa tasetta osakkeet ovat kirjanpidossa. Mikäli osakkeet on kirjattu pysyviin vastaaviin, on hyvä miettiä, onko arvonalentuminen vain hetkellinen vai onko arvo alentunut pysyvästi.  Osakekurssissa tapahtuvia hetkellisiä arvon muutoksia ei huomioida kirjanpidossa eivätkä nämä muutokset siis näy tilinpäätöksellä. Osakkeiden arvon alentuessa pysyvästi, tulee arvonalentuminen tehdä myös kirjanpidossa. Vaikka arvonalentuminen näkyykin tuloslaskelmalla kuluna, se ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa. Arvonalentuminen voidaan vähentää verotuksessa vasta, kun arvonalentuminen on lopullinen.

On kuitenkin hyvä huomioida, että arvonalentumisen käsittely tilinpäätöksessä muuttuu, jos pörssiosakkeet on kirjattu vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereihin. Tällöin arvonalentuminen, tilapäinenkin, kirjataan tilinpäätöshetkellä rahoituskuluksi ja osakkeet merkitään taseeseen niiden alimpaan arvoonsa, joko hankintamenoon tai käypään arvoon. Arvonalentuminen voidaan vähentää verotuksessa vasta, kun arvonalentuminen on lopullinen.

Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuuteen kuuluvien pörssiosakkeiden arvojen muutokset kirjataan varastonmuutoksen kautta tuloslaskelmalle. Arvonalentuminen vähentää verotettavaa tulosta. Vastaavasti vaihto-omaisuuden pörssiosakkeiden arvon nousu nostaa verotettavaa tulosta. Myös käyvällä arvolla arvostettavien pörssiosakkeiden arvonmuutokset vaikuttavat yhtiön verotettavaan tulokseen. Yhtiön tilinpäätöksen verotettavaa tulosta laskiessa on hyvä muistaa, että siihen vaikuttaa pörssiosakkeiden luokittelu ja arvostuksen valinta.

”Yritykseni sai osinkoja, miten osinkotulot luokitellaan kirjanpidossa?”

Pörssiosakkeista saatu osinko näkyy tuloslaskelmalla rahoitustuotot- ja kulut erän alla esimerkiksi tilillä osinkotuotot. Voi olla myös mahdollista, että saat osingot osakkeina, jolloin kirjaustyyli on hieman erilainen. Saadut osakkeet kirjataan tuloslaskelmalle rahoitustuotoksi ja taseeseen luonteensa mukaisesti.

Pörssiosakkeista saadun osingon veronalaisuuteen vaikuttaa se, onko osingonsaaja yhtiö julkisesti noteerattu vai ei. Mikäli yrityksesi on julkisesti noteerattu, on pörssiyhtiön jakama osinko sinulle verovapaata. Mikäli taas yhtiösi on julkisesti noteeraamaton yhtiö, on saatu osinko kokonaan veronalaista tuloa, mikäli omistusosuus osakepääomasta on alle 10 %. Jos omistus ylittää tämän 10 % rajan, tulee osinkotuotoista verovapaata tuloa yhtiöllesi. Toki erilaisia poikkeuksellisia tilanteita osinkojen verotukseen on myös näiden lisäksi olemassa, mutta yleisin menettelytapa osinkotulon verotuksessa selviää jo näillä kahdella esimerkillä.

”Olen aikeissa lunastaa pörssiosakkeet osakeyhtiöstäni itselleni. Mitä minun pitäisi ottaa huomioon ja maksanko näistä veroja?”

Pörssiosakesijoitusten lunastamisessa itselle tulee ottaa huomioon ensisijaisesti se, millä arvostuksella lunastaminen tapahtuu. Pörssiosakkeiden lunastaminen tulee tapahtua niiden käyvällä markkinahinnalla eli pörssikurssin arvolla. Mahdollisen myyntivoiton tai -tappion kirjaus ja arvo riippuu siitä, miten myydyt pörssiosakkeet oli luokiteltu ja arvostettu yhtiön kirjanpidossa. Pysyvien vastaavien sijoituksiin ja rahoitusomaisuuteen kuuluvien pörssiosakkeiden myyntivoitot ja -tappiot esitetään tuloslaskelman rahoitustuotot ja -kulut erässä.

Mikäli pörssiosakkeet on luokiteltu kirjanpidossa vaihto-omaisuuteen, esitetään myynti liikevaihtona. Vaihto-omaisuuteen kuuluvien pörssiosakkeiden myyntien lisäksi onkin hyvä todeta tässä vaiheessa myös niihin liittyvät erityispiirteet esimerkiksi osakkeiden ostojen osalta.  Mikäli pörssiosakkeet luokitellaan vaihto-omaisuuteen ostot kuuluvat tuloslaskelman materiaalit palvelut erään ja niin kutsuttu ”pörssiosakevarasto” täsmätään varaston muutoksen avulla tilinpäätökseen.

Alihintaan tehtävä osakkeiden lunastus voidaan verotarkastuksessa verottaa peiteltynä osinkona. Peitellyllä osingolla tarkoitetaan tilannetta, jossa osakeyhtiö siirtää varojaan omistajalle osingonjaon muotovaatimukset sivuuttaen.

On myös hyvä huomioida, että vaikka lunastuksen kohteena ovat pörssiosakkeet, lunastuksesta on maksettava 1,5 prosentin (1.1.2024 alkaen) varainsiirtovero, koska osakkeiden luovutuksessa osapuolena tai välittäjänä ei ole pankki tai muu sijoituspalveluyritys. Varainsiirtoveroilmoitus on tehtävä ja vero on maksettava kahden kuukauden kuluessa lunastuksesta.

Lisäkysymyksissä asiantuntijamme auttavat mielellään. Otathan yhteyttä!

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja