Vuoden 2024 veromuutokset

Vuoden 2024 veromuutokset

Valtiovarainministeriön julkaisema valtion talousarvio tuo muutoksia ansiotulo- ja kiinteistöverotukseen, varainsiirtoveroihin sekä liikennepolttoaineisiin ja alkoholiveroon. Vahvistetut lakimuutokset koskevat muun muassa kotitalousvähennystä, työtulovähennystä, matkakuluvähennystä ja avainhenkilöiden työskentelyajan pidentämistä. Perintöveron maksuaikaa pidennetään, osakesäästötilin enimmäistalletusmäärää nostetaan sekä maatalouden tasausvarausta korotetaan. Osa laeista on hyväksytty ja osa muutoksista on vielä hallituksen esityksissä eikä niitä ole käsitelty eduskunnassa.

Esityksen mukaan työn verotusta kevennettäisiin eikä pääomatuloveroa tai piensijoittajan verotusta kiristettäisi missään omaisuuslajissa. Yritysten ja niiden omistajien verotus säilyisi ennallaan ja yritysverotus olisi näin ollen ennakoitavampaa. 

Kehyskaudelle 2024-2027 on tehty myös lukuisia muita esityksiä verotukseen liittyvien lakien muuttamiseksi.

Ansiotuloverotus

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään indeksitarkistus (2,8 %) kaikilla tulotasoilla. Lisäksi työn verotusta kevennetään painottaen pieni- ja keskituloisia. Valtion tuloveroasteikkoon lisätyn uuden, ylimmän portaan (150 000 euroa) osalta 2 prosenttiyksikön määräaikaista korotusta jatketaan.

Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan ja vuonna 2024 korotus on 65 vuotta täyttäneillä 1 200 euroa, samalla korotus poistetaan kokonaan 60–64-vuotiailta. Korotuksen uudelleenkohdistamisen tavoitteena on parantaa yli 65-vuotiaiden kannustimia työntekoon.

Matkakuluvähennyksen omavastuuosuutta nostetaan 750 eurosta 900 euroon. Verotuksessa ansiotuloista tehtävä kodin ja työpaikan välisten matkakulujen vähennys pienenee ehdotetun muutoksen myötä, sillä omavastuuosuutta pienemmät matkakulut jäävät kokonaan vähentämättä. Vuonna 2024 matkakuluvähennyksen enimmäismäärä on 7 000 euroa.

Ulkomaisten erityisasiantuntijoiden lähdeverotuksen määräaikaa pidennetään 48 kuukaudesta 84 kuukauteen. Suomeen yli kuudeksi kuukaudeksi tuleva ulkomaalainen henkilö voi tiettyjen edellytysten täyttyessä maksaa ansiotulostaan progressiivisen veron sijaan 35 prosentin suuruisen lähdeveron. Avainhenkilölain piiriin kuuluva palkansaaja saisi edun jatkossa työskentelyn 48 ensimmäiseltä kuukaudelta.

Kotitalousvähennys

Kotitalous-, hoito- ja hoivatyön tilapäistä korotusta jatketaan vuonna 2024 ja soveltamisalaa laajennetaan myös kotona annettaviin fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluihin. Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön sekä öljylämmityksestä luopumisen osalta korotetun vähennyksen suuruus on 60 % työkorvauksesta ja 30 % maksetusta palkasta ja vähennyksen enimmäismäärä 3 500 euroa. 

Remontoinnin eli asunnon perusparannus- ja kunnostustyön osalta vähennyksen suuruus säilyy ennallaan, ja on 40 % työkorvauksesta ja 15 % maksetusta palkasta ja vähennyksen enimmäismäärä 2 250 euroa.

Perintöverotus

Perintöveron maksuaikaa pidennetään kahdesta vuodesta 10 vuoteen. Muutoksen myötä perintöveroa ei peritä ulosotossa, sen perusteella ei haeta verovelvollista konkurssiin eikä tietoa maksamatta olevasta perintöverosta merkitä verovelkarekisteriin ennen kuin 10 vuotta on kulunut veron ensimmäisestä eräpäivästä. Eräpäivän jälkeen maksetusta perintöverosta pitää kuitenkin maksaa viivästyskorkoa. Vuonna 2024 alennettu perintöveron viivästyskorko on 7,5 % (vrt. muiden verojen korko 11 %).

Kiinteistöverotus

Yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa korotetaan maapohjien osalta 1,3 prosenttiin vuonna 2024. Korotus nostaa kiinteistöveroja kaikkiaan 245 kunnassa kiinteistöjä omistavilla verovelvollisilla.

Varainsiirtovero

Kiinteistöjen varainsiirtovero alenee 3 prosenttiin ja asunto- ja kiinteistöosakkeiden ja muiden arvopapereiden varainsiirtovero 1,5 prosenttiin. Lakia sovelletaan takautuvasti kauppoihin, jotka on tehty 12.10.2023 tai sen jälkeen.

Ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus poistuu kokonaan.

Varainsiirtoveron veroprosentti ja ensiasunnon verovapaus määräytyvät kauppakirjan allekirjoituspäivän perusteella.

Alkoholiverotus ja liikennepolttoaineet

Alkoholiverotusta muutetaan siten, että väkevien alkoholijuomien ja viinien veroa korotetaan ja oluen veroa alennetaan. Nikotiinipussit sisällytetään myös tupakkaverotuksen piiriin 1.1.2024 alkaen.

Liikennepolttoaineiden valmisteveroa alennetaan pysyvästi vuoden 2024 alusta. Lisäksi ehdotetaan kehyskaudella 2024–2027 polttoaineveron CO2-komponenttia laskettavaksi 100 miljoonalla eurolla.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan vähennykset

Ylimääräisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen lisävähennyksen voi tehdä verovuonna 2024.

Verovelvollinen voi tehdä 45 prosentin suuruisen ylimääräisen lisävähennyksen, jos verovuoden tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen määrä on lisääntynyt verrattuna edelliseen verovuoteen. Ylimääräisen lisävähennyksen verovuosikohtainen enimmäismäärä on 500 000 euroa. Alarajaa ei ole.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnasta voi saada edelleen myös muita vähennyksiä. Yleistä lisävähennystä (verovuodesta 2023 eteenpäin) ja väliaikaista lisävähennystä (verovuosina 2021–2027) ei voi tehdä samojen menojen perusteella. Ylimääräisen lisävähennyksen tekemisen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko tehty yleinen lisävähennys tai väliaikainen lisävähennys tai ei kumpaakaan. 

Hallituskaudelle ehdotettuja muita muutoksia

Hallituskaudelle 2024–2027 ehdotettuja veromuutoksia ovat muun muassa nykyisin 10 prosentin alennettuun arvonlisäverokantaan kuuluvien hyödykkeiden, lukuun ottamatta sanoma- ja aikakauslehtiä, siirtäminen 14 prosentin verokantaan vuoden 2025 alusta. Käytännössä korkeampaan verokantaan siirtyisivät kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsymaksut, henkilökuljetukset, majoituspalvelut sekä televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset.

Myös tupakka- ja virvoitusjuomaveroon on ehdotettu korotuksia.

Henkilö- ja pakettiautojen osalta ajoneuvoveron perusveroa alennetaan 1.1.2025 alkaen. Veronalennus kohdistuu vanhempiin keski- ja suuripäästöisiin autoihin. Vuoden 2017 jälkeen ensirekisteröityjen autojen verotukseen ei ole suunniteltu muutoksia. 

Lisäksi vuonna 2024 tulee voimaan suurten konsernien täydennysvero, jota maksettaisiin kuitenkin ensimmäisen kerran vasta vuonna 2026. Muutos koskee kansainvälisiä konserneja, joiden konserniliikevaihto ylittää 750 miljoonaa euroa vähintään kahtena neljästä viimeisimmästä tilikaudesta. Konsernin täydennysverolla pyritään varmistamaan vähintään minimitason (15 %) verotus ympäri maailman.  

Arvonlisäveron alarajahuojennus poistuu kokonaan vuonna 2025. Muutos koskee kaikkia pienyrityksiä, vaikka liikevaihto jäisi alhaiseksi. Myös vähäisen toiminnan raja-arvoon voi tulla muutoksia 1.1.2025 alkaen. Yrityksen ei tällä hetkellä tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi, jos sen liikevaihto on enintään 15 000 euroa.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja